CRNA GORA / RASPISAN JAVNI POZIV ZA IZGRADNJU SOLARNE ELEKTRANE


19.05.2018
Ministarstvo ekonomije raspisalo je danas Javni poziv za davanje u zakup zemljišta u svojini države na lokalitetu Briska gora – opština Ulcinj radi izgradnje solarne elektrane, koji će biti otvoren do 03. septembra.

Predmet Javnog poziva je davanje u zakup zemljišta ukupne površine  6.621.121m², radi projektovanja, izgradnje, korišćenja i održavanja solarne elektrane instalisane snage veće od 200 MW.

Izgradnja solarne elektrane će se realizovati po fazama:

• Faza I - minimalne instalisane snage 50 MW, u roku od 18 mjeseci od dana potpisivanja Ugovora o zakupu zamljišta za izgradnju solarne elektrane, na zemljištu za koje postoji važeća prostorno-planska dokumentacija;

• Faza II - za izgradnju preostalog dijela do ukupno planirane instalisane snage solarne elektrane veće od 200 MW, u roku od 36 mjeseci od dana potpisivanja Ugovora, na preostalom zemljištu koje je predmet Javnog poziva.

Zemljište koje je predmet Javnog poziva daje se u zakup na period od 30 godina, a početna (minimalna) cijena godišnjeg zakupa zemljišta u državnoj svojini je 5 c€/m².

Ponuđači koji žele učestvovati na tenderu moraju prethodno otkupiti tendersku dokumentaciju od Ministarstva, čija cijena iznosi 5.000 eura i uplaćuje se na žiro-račun Budžeta Crne Gore.

Pored ispunjavanja obaveznih uslova za učešće na tenderu, ponuđač dostavlja i bankarsku garanciju ponude na iznos od 100.000 eura plativu na prvi poziv, bez prava prigovora u formi datoj u Tenderskoj dokumentaciji ili dokaz o uplati novčanog depozita u istom iznosu. Rok važenja bankarske garancije ili novčanog depozita iznosi 120 dana od krajnjeg roka za podnošenje ponude.

Pravo učešća po Javnom pozivu imaju sva pravna i fizička, domaća i strana lica, kao i konzorcijumi koji ispunjavaju uslove propisane Javnim pozivom.

KANCELARIJA ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU

MINISTARSTVO EKONOMIJE CRNE GORE

19.05.2018 · CRNA_GORA / EKONOMIJA / ENERGETIKA / VETROELEKTRANE / ULCINJ