MAKEDONIJA / PRIPREMLJENI NACRTI PLANA UPRAVLJANJA OTPADOM I PLANA ZA SPREČAVANJE NASTAJANJA OTPADA


11.06.2018
Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija je otpočela javnu debatu o nacrtu novog nacionalnog plana upravljanja otpadom, koji predviđa formiranje Agencije za životnu sredinu, i nacrtu plana za sprečavanje nastajanja otpada, kojim bi se dodatni tokovi otpada podveli pod produženu odgovornost proizvođača.

Na prezentaciji nacrta planova je rečeno da bi primena planova pomogla Makedoniji da ojača kapacitete za upravljanje otpadom kako na nacionalnom, tako na lokalnom nivou, da primeni regulativu EU u oblasti životne sredine, kao i da radi na dostizanju cilja nulte stope otpada, javili su lokalni mediji.

Predviđeno je da buduća Agencija za životnu sredinu sprovodi politike i propise i da izdaje dozvole, rekla je Ana Karanfilovska-Mazneva, koja vodi Sektor za otpad u Ministarstvu za životnu sredinu i prostorno planiranje. Prema njenim rečima, fokus nacrta je na sprečavanju nastajanja otpada, ali se predloženi dokumenti takođe bave i drugim temama, kao što su uvoz i izvoz otpada.

Nacrt plana za sprečavanje nastajanja otpada predviđa odgovornost proizvođača za odlaganje i recikliranje polovnih vozila i korišćenih guma, ulja i tekstila, rekao je Graham Byrne, stalni tvining predstavnik uključen u rad na nacrtu novog nacionalnog plana za upravljanje otpadom kroz projekat za jačanje administrativnih kapaciteta Makedonije za primenu Okvirne direktive o otpadu i Direktiva o posebnim tokovima otpada Evropske unije. EU je za ovaj tvining projekat izdvojila 1,01 milion evra.

Prema medijskim izveštajima, deo predviđenih zakona koji bi uređivali upravljanje otpadom treba da bude usvojen do kraja 2018. godine, a deo do polovine 2019. godine.

11.06.2018 · AGENCIJA_ZA_ŽIVOTNU_SREDINU / ANA_KARANFILOVSKA-MAZNEVA / GRAHAM_BYRNE / NACIONALNI_PLAN_UPRAVLJANJA_OTPADOM / NULTA_STOPA_OTPADA / PRODUŽENA_ODGOVORNOST_PROIZVOĐAČA / SPREČAVANJE_NASTAJANJA_OTPADA