BIH / VLADA REPUBLIKE SRPSKE USVOJILA PREDLOG STRATEGIJE RAZVOJA ENERGETIKE DO 2035. / BGEN


13.06.2018
Vlada Republike Srpske usvojila je Predlog strategije razvoja energetike RS do 2035. godine, čiji je fokus sigurnost snabdevanja energijom i stvaranje održivog i konkurentnog energetskog sektora, javili su lokalni mediji.

Ovaj dokument, koji je upućen na razmatranje Narodnoj skupštini RS po hitnom postupku, predstavlja u određenoj meri ažuriranu Strategiju razvoja energetike Republike Srpske do 2030. godine, koju je Narodna Skupština Republike Srpske usvojila u martu 2012. godine, ali je ipak u pitanju sasvim novi dokument, sa produženjem roka važenja do 2035. godine.

Među pet glavnih strateških ciljeva u finalnom nacrtu strategije navodi se efikasno korišćenje resursa, što uključuje identifikaciju i mapiranje prirodnih resursa i kapaciteta u svim segmentima obnovljivih izvora energije (OIE), stvaranje uslova za iskorišćavanje novih, inovativnih tehnologija, modernizaciju sektora uglja i intenziviranje istraživanja i eksploatacije do sada potpuno neiskorišćenih naftnih i gasnih potencijala.

Obezbeđivanje sigurne i pristupačne energije je takođe jedan od glavnih ciljeva strategije, i on uključuje diversifikaciju nabavnih pravaca i nastavak fizičke intergracije elektroenergetskog i gasnog tržišta za zemljama u regionu, sa fokusom na Srbiju, piše u finalnom nacrtu strategije.

Predlog strategije takođe predviđa poboljšanje energetske efikasnosti, smanjenje štetnih emisija, kontrolu kvaliteta naftnih derivata na domaćem tržištu i usklađivanje zakonodavno-regulatornog okvira sa preuzetim i budućim obavezama prema Evropskoj uniji, stoji u nacrtu.

Kako se navodi, u Republici Srpskoj cene energije su relativno konkurentne u odnosu na okruženje i Evropsku uniju, a ovakva politika će se nastojati održati i u budućnosti.

13.06.2018 · ENERGETSKA_EFIKASNOST / OIE / ŠTETNE_EMISIJE / STRATEGIJA_RAZVOJA_ENERGETIKE