SRBIJA / NERAZDVOJIVA VEZA TEHNOLOGIJE I DISTRIBUCIJE


13.06.2018
Unapređenje sistema za dalјinsko upravlјanje   

Jedan od važnih projekata koji su u toku jeste unifikacija SCADA sistema u dispečerskim centrima „EPS Distribucije“, počev od operativnih pa do nacionalnog distributivnog dispečerskog centra

 

Realizacija, standardizacija i funkcionalno unapređenje sistema za dalјinski nadzor i upravlјanje elektrodistributivnom mrežom osnovni su zadatak Sektora za SCADA i procesne tehnike. Da bi se u tome uspelo, neprekidno se radi narekonstrukciji i unapređenju sistema uklјučenjem postojećih i novih elektroenergetskih objekata u sistem dalјinskog upravlјanja, kao i obnavlјanjem procesne opreme i softvera novim uređajima i verzijama. 

– Sektor učestvuje u funkcionalnom ispitivanju i stavlјanju u pogon elemenata sistema dalјinskog upravlјanja na svim naponskim nivoima i održava procesne opreme sistema lokalnog nadzora i upravlјanja na elektroenergetskim objektima i SCADA softveru. Takođe, radi na unapređenju automatizovanog rada dispečerskih centara i server sala na području ODS – kaže Maja Nikolić, direktor Sektora za SCADA i procesne tehnike. Jedan od važnih projekata koji su u toku jeste unifikacija SCADA sistema u dispečerskim centrima „EPS Distribucije“, počev od operativnih pa do nacionalnog distributivnog dispečerskog centra. Ovaj projekat obuhvata instalaciju nove računarske opreme i moderne, unapređene verzije SCADA softvera. Najveći doprinos ogledaće se u tome što će dispečeri iz svakog centra, bez dodatne obuke, biti u mogućnosti da na isti način rade u bilo kom drugom centru ODS.

– Krajnji cilј je unifikacija svih elemenata sistema, počev od sadržaja, načina definisanja i šifriranja signala u SCADA procesnoj bazi. Biće ujednačeni i izgled grafičkih prikaza, ispisi u listama i izveštajima, kao i način implementacije i administracije sistema. Realizacija projekta startovala je zamenom glavnog i testnog sistema u područnom dispečerskom centru Pančevo i dispečerskom centru Vršac. Sistem je pušten u probni rad krajem marta, a nakon uspešne realizacije, nastavlјena je implementacija novog SCADA sistema u ostalim dispečerskim centrima „EPS Distribucije“. Po završetku ovog projekta dobiće se jedinstven alat za rad u svim dispečerskim centrima koji će funkcionisati na novoj platformi – kaže Nikolićeva.

Zbog unificiranih naziva signala i dinamičkih prikaza biće olakšana i komunikacija dispečara između centara. Sektor za SCADA i procesne tehnike će, zahvalјujući tome, lakše administrirati i održavati sistem na celokupnom konzumu ODS.

Klјučna uloga sektora ogleda se u automatizaciji distributivne mreže.

– Zajedno sa Sektorom za telekomunikacije i Sektorom za podršku procesima upravlјanja, on čini okosnicu u unapređenju i upravlјanju Operatora distributivnog sistema, a profesionalno i stručno obavlјanje poslova u ovom domenu rada doprinosi povećanju ekonomičnosti, pouzdanosti i efikasnosti ODS-a – kaže Dragi Ralić, direktor Centra za IKT.

 

Kvalitetni nadzor i upravlјanje

 

Dobrobiti stručnog rada ovog centra, pod čijim okrilјem funkcionišu sva tri sektora, u najvećoj meri oseća Direkcija za upravlјanje DEES, u vidu kvalitetnog nadzora i upravlјanja elektroenergetskim objektima i mrežom.

Sistem za dalјinski nadzor i upravlјanje elektroenergetskim objektima i mrežom je prvi uveden kao podrška upravlјanju u realnom vremenu, odnosno kao podrška radu dispečerske službe i operativne energetike. Sastoji se iz podsistema na samom energetskom objektu (dalјinska stanica sa pripadajućom mrežnom i računarskom opremom, besprekidno napajanje), telekomunikacionog podsistema između energetskih objekata i dispečerskog centra, računarske i mrežne opreme sa SCADA softverom u centru upravlјanja. Sistem prikuplјa, obrađuje i prikazuje informacija sa energetskih objekata koje omogućavaju nadzor nad mrežom, a takođe i prosleđuje akcije dispečera ka elementima mreže, kao odgovor na prikazano trenutno stanje. Uz podršku ovakvog sistema omogućava se pravovremena, brza i tačna reakcija dispečera u procesu lokalizacije kvara, sekcionisanja voda u kvaru, otklanjanja kvara i restauracije mreže, a sve sa cilјem vraćanja mreže u redovno stanje i smanjenja beznaponske pauze.

 

Automatizacija rada dispečerskih centara

 

– Sektor za SCADA i procesne tehnike radi i na unapređenju automatizovanog rada dispečerskih centara opremanjem najsavremenijom opremom kao što su server sale i data centri, visoko pouzdani sistemi besprekidnog napajanja i dinamičke sinoptičke ploče, tzv. vol displej – navodi Maja Nikolić.

Prošle godine su renovirane i savremeno opremlјene sale u PDC Kragujevac, ODC Mladenovac, ODC Obrenovac, ODC Krnjača i server sala u poslovnici u Inđiji. Zamenjeni su REK ormani, sistemi za klimatizaciju, rekonstruisana je energetska instalacija, izvršeni su građevinski radovi na osavremenjavanju prostora, uvedene su savremene, visokopouzdane instalacije za protivpožarni sistem, rezervno napajanje i video-nadzor.

Upravo se sprovodi opsežna rekonstrukcija server sale na Slaviji u Beogradu. Kako saznajemo od Dušana Bajkića, glavnog inženjera, projekat obuhvata građevinske radove za zamenu duplog poda i spuštenog plafona, zatvaranje prozora, a uvodi se i moderan sistem za klimatizaciju. U toku je rekonstrukcija energetskog napajanja koja će omogućiti povećanje snage i autonomiju dva UPS-a, zamenu postojećeg agregata novim, veće snage. Obezbeđuje se dvostruko napajanje, zamenjuju se REK ormari i prepakuje se oprema, instaliraju nove UTP i optičke infrastrukture, sistemi za dojavu i gašenje požara. Pošto su postojeći sistemi do sada bili razbacani na više mesta po zgradi, nakon rekonstrukcije će svi serveri, mrežna oprema, multiplekseri itd. biti prebačeni u server salu.

                                                                                                T. Zoranović

 

ANTRFILE

 

Za brzo i efikasno delovanje

 

Svi do sada rekonstruisani dispečerski centri opremlјeni su sistemom za dalјinski nadzor koji obuhvata video-nadzor, kontrolu pristupa, kontrolu klimatizacije i besprekidnog napajanja. Zahvalјujući tome stvoreni su uslovi da nadležno osoblјe reaguje brzo i efikasno u svakom od ovih dispečerskih centara.                                                                                   

 

Antrfile

 

Ambiciozni planovi

 

Planovi za naredni period su ambiciozni, što nameće kako potreba za ubrzanom automatizacijom poslova vođenja distributivne mreže tako i promene koje se u njoj dešavaju, a koje se odnose na sve veći broj priklјučenih distribuiranih izvora energije koje treba uklјučiti u sistem dalјinskog nadzora i upravlјanja, tako i pojava novih elemenata, kao posledica prihvatanja smart grid koncepta – kažu Bratislav Radmilović i Božidar Ćirić, glavni inženjeri zaduženi za strateške projekte Sektora za SCADA i procesne tehnike.

 

13.06.2018 · EPS / SRBIJA / ENERGETIKA