SRBIJA / SAVREMENA LABORATORIJA ZA GEOMEHANIČKA ISPITIVANJA


14.06.2018
Najmodernije metode za ispitivanje tla

Postoji mnogo situacija u procesu proizvodnje u kojima bismo mogli da pomognemo, mnoge probleme da predupredimo, da se o mogućnostima laboratorije više zna, nudi pomoć rukovodilac laboratorije SlavomirBajević

 

 

Nešto manje od sto odsto ispitivanja geomehaničkih karakteristika zemlјanih materijala u Rudarskom basenu „Kolubara“ radi Laboratorija za geomehanička ispitivanja, koja pripada Geološkoj službi. Tokom nekoliko proteklih godina ovaj tim znatno je modernizovao svoju opremu, pa se, kada je reč o dvadesetak opita koji se kod njih trenutno rade, može slobodno reći da su jedna od bolјih laboratorija u Srbiji.

Među modernim aparatima nalazi se i kompjuterizovani triaksijalni aparat, jedini u Evropi. Ova verzija uređaja vredi tri puta više od obične, ali daje izuzetno preciznije rezultate.

Kako su nam objasnili zaposleni, ispitivanje stabilnosti terena ovim aparatom obavlјa se u tri faze: saturacijom, konsolidacijom i smicanjem. Zbog preciznosti, radi se na tri opitna tela iste vrste. Važno je da uređaj sve vreme bude snabdeven električnom energijom, a merenje može da traje i po dvadesetak dana.

Aleksandra Nikolić, hemičarka, kaže da je stari aparat, na kojem je ona uglavnom radila, rashodovan pre nekoliko godina, jer su ćelije sa vodom u koje se smešta uzorak bile oštećene. Ta verzija uređaja nije merila takozvani porni pritisak i nije radila saturaciju, već samo konsolidaciju. Nemerlјiva prednost novog uređaja je naravno i kompjutersko beleženje svih merenja.

– Radimo sa opremom koja je najmodernija u Srbiji. Većina aparata nije starija od dve-tri godine, a bavimo se isklјučivo ispitivanjem tla, terenski i laboratorijski – rekao nam je Slavomir Bajević, rukovodilac odelјenja Geomehanička laboratorija, i dodao da laboratorija nije akreditovana, pa ne može da radi poslove izvan „Kolubare“.

On smatra da bi neophodno bilo najpre izvršiti reorganizaciju odelјenja da bi bila pokrenuta inicijativa za dobijanje akreditacije.

Trenutno sve opite radi pet žena, a pomažu im koleginice koje pripremaju materijal i unose rezultate. Kažu da je praksa da svi u laboratoriji budu osposoblјeni i obučeni za rad na svim aparatima.

Naše sagovornice istakle su da su se metode koje se primenjuju u postupku geomehaničkih ispitivanja u okviru Rudarskog basena „Kolubara“ dosta promenile i modernizovale u odnosu na period od pre sedam, osam godina.

– U to vreme, kada sam i ja počela da radim, u laboratoriji su, na primer, bila samo tri stara endometra, a sada ih ima devet – rekla nam je Sanja Ivanović, geološki tehničar.

Laboranti su nam objasnili da sada, uz inklinometarsku sondu, putem softvera, mogu da registruju pomeranje tla čak na dva-tri milimetra, što golim okom nije vidlјivo. Sam postupak nije komplikovan: cev se ugrađuje u bušotinu na mestima na kojima se očekuje da će tlo proklizati i po pravilu bi trebalo da stoji pored svih značajnih objekata u blizini kopova na kojima je primećeno oštećenje. Nakon što je registrovana eventualna klizna ravan, može se pristupiti postupku sanacije.

Članice tima saglasne su da je razvoju odelјenja mnogo doprinela upornost rukovodioca odelјenja Bajevića.

– Dugo sam aktivno tražio posao u struci, skoro deset godina, i zaista sam mu prišao s velikim entuzijazmom i sa želјom da unapredim rad laboratorije. Svi zaposleni u odelјenju rade veomapožrtvovano i ozbilјno. Postoji mnogo situacija u procesu proizvodnje u kojima bismo mogli da pomognemo, mnoge probleme da predupredimo, da se o mogućnostima laboratorije više zna – kaže Bajević.

Laboratorija je uklјučena u realizaciju brojnih aktuelnih i važnih projekata u Rudarskom basenu „Kolubara“, među kojima su najznačajniji izmeštanje Ibarske magistrale, dela regionalnog puta i reke Peštan. Radi se istraživanje geomehaničkih podloga za projektovanje saobraćajnica ili njihovu rekonstrukciju. Poseban akcenat je na kontroli zbijenosti pri izradi nosećih slojeva kolovozne konstrukcije. 

Za te poslove krajem prošle godine nabavlјen je još jedan savremen aparat – CBR, kojim se ispituje vrednost kalifornijskog indeksa nosivosti.  

– Ova vrsta ispitivanja najviše se koristi upravo kada se radi na putevima. Aparat nam omogućava da na osnovu uzoraka sa nekog pozajmišta utvrdimo da li materijal odgovara kao podloga za ugradnju nasipa, da li se dobro zbija i da li ima odgovarajuću nosivost, da bi preko njega mogao da bude stavlјen asfalt – objasnio je Bajević.

Zbijanje materijala i nosivost tla u laboratoriji se utvrđuju i preko opita za određivanje sadržaja sagorivih i organskih materija. Nјihov procenatodređuje se pomoću peći za žarenje, u kojoj se najčešće ispituju površinske, kvartarne gline, česta podloga za puteve.

Osim tih opita, u okviru Laboratorije za geomehanička ispitivanja rade se i mnogi drugi, a polјe delovanja se stalno proširuje. Nabavka novih aparata i uređaja, uz usavršavanje zaposlenih, donose uvođenje savremenih metoda i postupaka i postizanje još bolјih rezultata.  

 

M. Mijalјević

 

Tipični ogledi

 

Govoreći o najtipičnijim ogledima koji se sprovode u okviru laboratorije, zaposleni izdvajaju određivanje granulometrijskog sastava tla. Klasifikacija po veličini određuje se suvim sejanjem kroz sita fizički ili pomoću mehaničkih tresilica. Materijal koji sadrži zrna manja od 0,06 milimetara (prah, glina), koja se ne mogu prosejavati, rastvaraju se u posudi sa destilovanom vodom. Meri se brzina padanja zrnaca uz korišćenje plovka, takozvanog aerometra, kao i gustina na dubini na kojoj pluta težište aerometra.

 

Aparat za CPT

 

Laboratorija je nedavno dobila mogućnost da meri otpor tla pomoću savremenog aparata za CPT (opit statičke penetracije). On se koristi za ispitivanja do dubine 20-30 metara, tako što se cev statičkom silom utiskuje u tlo, nakon čega se njegov otpor meri na svakih nekoliko centimetara. Pošto je aparat mobilan i ima gusenice koje ga pokreću, može da priđe bilo kom mestu na kojem je potreban ovaj tip istraživanja. Ova investicija će se, prema rečima Miloša Stamenkovića, inženjera za obradu laboratorijskih podataka, višestruko isplatiti već u toku jedne godine, jer su opite ranije radile eksterne laboratorije.

 

 

14.06.2018 · EPS / SRBIJA / ENERGETIKA