SRBIJA / U RB „KOLUBARA“ POSTAVLЈENA BAZA CENTRALIZOVANOG SISTEMA ZA VIDEO-NADZOR / MONITORING CENTAR BRINE O BEZBEDNOSTI


07.11.2018
Plan je da do kraja 2020. bude postavlјeno ukupno 400 kamera u svim delovima ogranka

Novoformirani monitoring centar Rudarskog basena „Kolubara“ počeo je sa radom nakon što je, u okviru prve faze projekta ugradnje opreme za nadzor, pokrenut sistem koji prati mrežu od 120 video-kamera instaliranih u najvažnijim delovima ogranka.

Prema rečima Milorada Grčića, v. d. direktora „Elektroprivrede Srbije“, koji je prilikom posete „Kolubari“ obišao novi centar, pomenuti projekat predviđa da do kraja 2020. u svim delovima basena bude postavlјeno 400 kamera, čime će bezbednost zaposlenih, ali i materijalnih dobara u jednom od najvažnijih ogranaka EPS-a, biti podignuta na znatno viši nivo.

Prema rečima Ivana Marinkovića, koordinatora IKT poslova na nivou „Elektroprivrede Srbije“, trenutno je u toku druga faza koja obuhvata implementaciju sistema sačinjenog od 26 kamera u organizacionoj celini „Prerada”.

– Monitoring centar je zapravo srce centralizovanog sistema video-nadzora u celoj „Kolubari“. Cilј je da se poveća bezbednost ogranka u svakom aspektu poslovanja i da se spreči zloupotreba značajnih informacija, što će biti omogućeno stalnim nadzorom protoka informacija u oba smera – rekao je on.

Ideja za pokretanje ovog zahtevnog projekta došla je kao rezultat saradnje Sektora za automatsku obradu podataka (AOP) i Sektora za unutrašnju kontrolu i bezbednost, čiju zamisao su u delo uspešno sproveli zaposleni u „Projektu”, jednoj od „Kolubarinih” organizacionih celina.

− Prva faza posla obuhvatila je, pored adaptacije poslovne zgrade, instalaciju oko dva kilometra optičke trase, samonosećeg kabla, više od kilometar energetskog kabla i implementaciju sistema od 36 kamera. Time je prvenstveno zaštićen spolјni prsten organizacione celine „Metal“ – objasnio je Marinković.

U centralnoj sali monitoring centra danonoćno se prati mreža koju za sada čini 120 kamera. Na sistem su, pored „Metala“, priklјučeni video-nadzor pogona „Pomoćna mehanizacija“ i pojedini delovi Površinskih kopova. Centar zasad ima 15 zaposlenih, dok su dva radnika „Kolubara Usluga“ zadužena da obezbeđuju objekat.

Odluka da pod apsolutni video-nadzor najpre bude stavlјen „Metal“ rezultat je opsežne analize statistike krađa i načinjene materijalne štete koju je sprovelo Odelјenje unutrašnje kontrole.

– U „Metalu“ je postavlјeno 36 kamera visoke rezolucije. Prva faza zaštite ovog dela RB „Kolubara“ obuhvatila je takozvani spolјni prsten i instalaciju nekoliko kamera u vitalnim delovima pogona. Uz pomoć Odelјenja za telekomunikacije, razvučeno je 2.000 metara optičkog kabla. Postavlјeno je i oko 1.200 metara nosećeg bakarnog mrežnog kabla i preko 800 metara energetskog snopastog kabla, koji je postavilo elektroodelјenje „Elmonta”, jednog od „Metalovih” profitnih centara – naveo je Ljubiša Stanojević, rukovodilac Odelјenja informatičke bezbednosti.

On napominje da je u ovom delu ogranka ostavlјena mogućnost proširenja instalacija za više od 60 odsto.

Stanojević je rekao da su ekipe tokom izvođenja radova imale potpunu logističku podršku rukovodstva „Metala“, koje im je obezbedilo sve uslove i pomoć za nesmetani rad organizujući blagovremeno radionice, lјude, obezbeđujući korpu za rad na visini i ostalu potrebnu opremu.

Da je saradnja svih uklјučenih u izradu novih optičkih trasa u „Metalu“ (od rukovodilaca do montera na terenu) bila izvanredna, saglasio se i Dušan Šuka, poslovođa Odelјenja za održavanje telekomunikacione mreže, koje je takođe stacionirano u novom objektu monitoring centra.

– U okviru objekta imamo i magacin sa svom opremom koja nam je potrebna za svakodnevno obavlјanje poslova na terenu. Oprema je odlična, a nabavlјena su i nova terenska vozila, neophodna za pristup svim delovima „Kolubare“. Zaista imamo odlične uslove za rad − rekao je Šuka.

Uz Ivana Marinkovića, koji je ideju inicirao, projekat ugradnje centralizovanog sistema za nadzor od samog početka je imao i punu podršku Milorada Grčića, v. d. direktora EPS-a, i Milana Miškovića, direktora za proizvodnju uglјa „Kolubare“.

− Zajednički cilј nam je da u kratkom roku zaokružimo funkcionalan i efikasan sistem tehničke zaštite Rudarskog basena „Kolubara“. Nećemo se tu zaustaviti. U toku je izrada projekta kojim je planirano unificiranje ovog sistema na nivou celog EPS-a, kao i njegovo povezivanje sa kontrolom pristupa i alarmnim sistemima, čime će bezbednost kompanije biti podignuta na izuzetno visok nivo – rekao je Marinković.

On je dodao da je, kada je reč o ovom sektoru u „Kolubari“, veoma zadovolјan kako on sada funkcioniše.

– Informaciono-komunikacione tehnologije svim zaposlenima omogućavaju brži i efikasniji rad i jedan su od najvažnijih segmenata poslovanja velikih kompanija. U okviru Sektora za automatsku obradu podataka u „Kolubari“, nedavno je formirano posebno odelјenje koje se isklјučivo bavi zaštitom informacija i IKT infrastrukture, kao i unapređenjem sistema tehničke zaštite unutar ovog ogranka. Sektor je u ovom momentu jedna dobro organizovana celina koja okuplјa odlične stručnjake osposoblјene da prateći svetske tokove u oblasti IKT sa uspehom implementiraju novitete u sistem – rekao je Marinković.

Među projektima koji će povećati informatičku bezbednost „Kolubare“, posebna pažnja je posvećena kontroli protoka informacija kroz informatičku mrežu EPS-a. Planira se uvođenje sistema za kontrolu i monitoring „security“ logova na klјučnim radnim stanicama, kao i unifikacija antivirus sistema na nivou cele kompanije.

– Verujem da je ekipa, koja je prepoznatlјiva po svojoj profesionalnosti i posvećenosti poslu, dorasla i novim izazovima koji je očekuju. Od brze i efikasne intervencije na informaciono-komunikacionoj mreži, i u radu sa korisnicima i na održavanju hardvera, umnogome zavisi stabilan rad firme. Time se mogu pohvaliti samo najbolјe kompanije u Evropi, čije trendove uspešno pratimo – zaklјučio je Marinković.

 

                                                                                             R. Lazić

 

Usavršavanje i obnova opreme

 

Kada je reč o aktivnostima „Kolubarinog“ Sektora za AOP, u toku su poslovi u vezi sa pružanjem podrške modulima koji se koriste u okviru SAP sistema.

− Oni podrazumevaju rad sa korisnicima, izradu analiza i izveštaja za potrebe različitih nivoa rukovođenja, kao i prilagođavanje i podešavanje sistema. Ekipe svakodnevno intervenišu i na „prstenu“ Površinskih kopova, sanirajući eventualne prekide optičkih trasa, unapređujući lokalne mreže i menjajući zastarele desktop radne stanice. Planirano je da do kraja godine bude zamenjeno 800 računara, čime će ova oprema biti u potpunosti obnovlјena – najavio je Marinković i dodao da u redovne poslove ovog sektora spada i obrada zarada zaposlenih i kontrola dokumentacije obračuna, koja odlično funkcioniše.

 

Moderne sale za obuke

 

Pored savremene monitoring sale, u zgradi novog centra nalaze se i dve sale za obuku IKT korisnika. Uređene su po svetskim standardima i odgovorni veruju da će ovakvi uslovi omogućiti bolјu edukaciju zaposlenih u „Kolubari“ i doprineti lakšem održavanju programskih paketa.

 

07.11.2018 · EPS / SRBIJA / ENERGETIKA