SRBIJA / INVESTICIONI PODUHVAT U OGRANKU VRANJE / MREŽA PRATI AUTO-PUT


04.05.2019
Vrednost investicije izgradnje trafostanice „Momin kamen“ je 89,3 miliona dinara, a vrednost celokupne energetske infrastrukture na Koridoru 10 je oko 500 miliona dinara

Jedan od najkrupnijih poslova Elektrodistribucije Vranje u ovom periodu je izgradnja energetske infrastrukture koja prati putnu infrastrukturu na Koridoru 10. Radi se nadzemni vod koji povezuje postrojenja trafostanice 110/35/10 kV „Vladičin Han“ i TS 35/10 kV „Vladičin Han 1“ sa jednim sistemom provodnika.

– S obzirom na to da je planirano da se iz TS 35/10 kV „Vladičin Han 1“ napaja tunel „Manajle“, u cilјu stvaranja uslova za adekvatno napajanje tunela, radi se intenzivno na pobolјšanju uslova napajanja postrojenja TS 35/10 kV „Vladičin Han 1“ tako što se iz pravca TS 110/35/10 kV „Vladičin Han“ uspostavlјa dvostruka veza na naponskom nivou 35 kV – kaže Miodrag Zdravković, šef Službe za pripremu i nadzor investicija u ogranku Vranje.

Na izlazu iz postrojenja TS 110/35 kV „Vladičin Han“, sa njegove istočne strane, prema postojećoj jednosistemskoj deonici formira se dvosistemska deonica u dužini od oko 940 metara. Na ovoj deonici vod prelazi preko reke Južne Morave, nadzemnog voda napona 10 kV i obradivih površina. Teren je ravan, a u jednom delu je deponija nasipane zemlјe. U cilјu bolјeg povezivanja sa postrojenjem HE „Vrla 4“ postavlјa se novi stub. Pored toga, na isti stub nadzemne mreže dograđuje se novi kablovski vod koji povezuje nadzemni vod sa postrojenjem TS 35/10 kV „Vladičin Han 1“.
– Rekonstrukcijom i dogradnjom 35 kV voda između TS 110/35/10 kV „Vladičin Han“ do TS 35/10 kV „Vladičin Han 1“ povećava se sigurnost napajanja razvodnog postrojenja TS 35/10 kV „Vladičin Han 1“ iz elektroenergetske mreže, a time i putnih objekata koji su u fazi izgradnje, a pre svega obezbeđenja adekvatnog napajanja tunela „Manajle“. Omogućava se povećanje kapaciteta za prenos energije između razvodnih postrojenja TS 110/35/10 kV „Vladičin Han“ i TS 35/10 kV „Vladičin Han 1“, a u skladu sa tim stvaraju se svi potrebni preduslovi za napajanje električnom energijom putnih objekata pojedinih deonica auto-puta. Stvaraju se uslovi za priklјučenje novih transformatorskih stanica prenosnog odnosa 10/0,4 kV za potrebe napajanja objekata duž E-75 – kaže Zdravković. – Pored toga, pojačavanjem veza između postrojenja HE „Vrla 4“, TS 35/10 kV „Vladičin Han 1“ i TS 110/35/10 kV „Vladičin Han“ obezbeđuje se mogućnost direktnog povezivanja razvodnog postrojenja sa HE „Vrla 4“ u slučaju ispada veze TS 110/35/10 kV „Vladičin Han“ i TS 35/10 kV „Vladičin Han 1“. Time obezbeđujemo povećanje sigurnosti napajanja objekata u okviru auto-puta i naselјa Vladičin Han.

U okviru elektroenergetske infrastrukture deonice novog auto-puta, koji prolazi kroz područje ogranka Vranje, od važnijih objekata gradi se pre svega trafostanica 35/10 kV „Momin kamen“, kao i dva 35 kV dalekovoda, i to od Vladičinog Hana do TS „Momin kamen“ i od ove trafostanice do Predejana. Vrednost investicije izgradnje ove trafostanice je 89,3 miliona dinara, a vrednost celokupne energetske infrastrukture na Koridoru 10 je oko 500 miliona dinara. Radove finansira Republika Srbija uz učešće ED u Vranju.     

                                                                          M. Vidojković

 

Veliki posao

 

Energetska infrastruktura za Koridor 10 jedan je od najvećih poslova ogranka koji godišnje za izvođenje sopstvenih radova ima na raspolaganju 25 miliona dinara. Planirano je da radovi budu okončani do 15. maja.

04.05.2019 · EPS / ENERGETIKA