EPS / SRBIJA / PREUZIMANJE UPRAVLЈANJA OBJEKTIMA VISOKOG NAPONA / KOMPLETNA MREŽA POD NADZOROM NOVOSADSKIH DISPEČERA


03.08.2019
Preuzimanje upravlјanja 110 kV i 35 kVu osnovi menja način rada na distributivnom području Novog Sada

Distributivni dispečerski centar u Novom Sadu u narednih nekoliko meseci preuzeće upravlјanja objektima i mrežom 110 kV i 35 kVna distributivnom području Novi Sad. Proces će se odvijati u skladu s promenama u sistemu upravlјanja distributivnim sistemom i strategijom upravlјanja ODS „EPS Distribucije“. To znači da dispečerski centar, čija je dosadašnja nadležnost, između ostalog, bila praćenje pogonskih događaja i izdavanje naloga za rad u vanrednim situacijama, postepeno preuzima upravlјanje objektima visokog napona. Planirano je da seprvo preuzme upravlјanje objektima 110 kV i 35 kVsa područja ogranka Novi Sad, a nakon toga i upravlјanje objektima 110 kV sa područja ostalih ogranaka.

– Kako bi novi način rada distributivnog dispečerskog centra bio efikasan i potpuno operativan potrebno je obezbediti preduslove. Angažovaćemo iskusne dispečere za operativno upravlјanje, kao i inženjere i tehničare za analitičku podršku u svim segmentima posla – kaže Pavel Zima, direktor Sektora za upravlјanje DEES Novi Sad.

On podseća da je tokom prošle i ove godine uvedena nova verzija SCADA sistema, koji mora funkcionisati bez greške, a sve eventualne anomalije biće ispravlјene do početka operativnog upravlјanja.

– U okviru DDC-a u Novom Sadu potrebno je adekvatno pripremiti prostor za operativni rad dva dispečera. Rekonstrukcija enterijera podrazumeva i eventualno proširenje video-zida, kao i računarsku radnu stanicu za drugog dispečera. Potrebno je da dispečerski centar raspolaže kvalitetnom računarskom opremom: radio-sistemom, fiksnom i mobilnom telefonijom, odnosno govornom komunikacijom koja mora besprekorno funkcionisati u svim uslovima – tvrdi Zima.

Ostaje da se narednih nekoliko meseci usaglase i sve funkcije koje prelaze u nadležnost novosadskog distributivnog dispečerskog centra. Usaglasiće se i način funkcionisanja nadležnosti koje su od interesa tog i područnog dispečerskog distributivnog centra, jer preuzimanje upravlјanja 110 kV i 35 kVu osnovi menja način rada na distributivnom području Novog Sada. Kako objašnjava Pavel Zima, ako se tokom ovog procesa jave eventualni problemi, rešavaće se u hodu, jer je sve pripremlјeno za novo, savremenije i ekspeditivnije upravlјanje objektima visokog napona na distributivnom području Novog Sada.

 

M. Jojić  

 

Af

 

Obuka

 

Da bi lakše upravlјali objektima na novosadskom distributivnom području, dispečeri koji su zaposleni u distributivnom dispečerskom centru prošle godine su obišli sve područne centre i objekte 110 kV, a to isto očekuje i nove kadrove koji će biti angažovani na tim poslovima u DDC Novi Sad.

 

 

 

03.08.2019 · EPS / ENERGETIKA