EPS / UNAPREĐENJE SREDNJENAPONSKE MREŽE DP BEOGRAD / POČELA TREĆA FAZA AUTOMATIZACIJE


05.09.2019
Sekcioneri sa svojim funkcijama realizuju veliki broj logičkih šema koje u znatnoj meri skraćuju vreme za lokalizaciju deonice pogođene kvarom  

Primena sekcionera na distributivnom području Beograd otvorila je novu fazu u sprovođenju naprednih funkcija automatizacije srednjenaponske elektrodistributivne mreže (SNDM). Dosadašnje faze automatizacije su se bazirale na decentralizovanom konceptu, dok se sada otvara put ka polucentralizovanom.

Napredni koncepti automatizacije srednjenaponske mreže vode ka realizaciji inteligentnih mreža koje treba da budu izuzetno izdržlјive na poremećaje u mreži. One poseduju algoritme za brzu lokalizaciju deonice koja je pogođena kvarom, pri čemu u slučaju kvara treba znatno da smanje vreme trajanja prekida u isporuci električne energije krajnjim kupcima.   

– Proteklo je gotovo deceniju i po otkako je na području tadašnje „Elektrodistribucije Beograd“ ugrađena prva nadzemna oprema za automatizaciju SN mreže. Tada je ugrađen prvi riklozer, odnosno inteligentni linijski prekidač, čime je počela prva faza opsežnog projekta automatizacije SN mreže – kaže mr Dušan Vukotić, specijalista u Direkciji za upravlјanje DEES „EPS Distribucije“.  

Budući da su dugački nadzemni srednjenaponski vodovi zastuplјeni prvenstveno u prigradskim, obodnim delovima Beograda, sa ugradnjom riklozera se počelo na kritičnim deonicama u zemunskim naselјima Surčin, Ugrinovci, Dobanovci, Bečmen i Jakovo, kao i podavalskim područjima Ripanj i Jajinci. Rikozeri su ugrađivani i na nadzemnim vodovima u tipičnim seoskim sredinama na konzumu Barajeva, Sopota, Grocke, Obrenovca i Mladenovca.

Ubrzo je usledila i ugradnja srednjenaponskih blokova tipa RMU (Ring Main Unit)u centralnim gradskim područjima, prema usvojenoj koncepciji automatizacije srednjenaponske mreže.

– U procesu automatizacije srednjenaponske mreže na području grada Beograda prekretnicu je predstavlјala 2009. godina. Tada smo počeli sa realizacijom SNSCADA sistema u koji je trebalo da bude integrisana celokupna do tada ugrađena oprema za automatizaciju – kaže naš sagovornik i dodaje da je tada uspostavlјen novi telekomunikacioni sistem za dalјinski nadzor i upravlјanje celokupnom srednjenaponskom mrežom.  

Posle toga, usledila je druga faza u okviru koje se pristupilo ugradnji riklozera na 35 kVnaponskom nivou, kao i integracija indikatora prolaska struje kvara u okviru 35 i 10 kVsrednjenaponske mreže putem GSMmreže u okviru SCADAsistema.

– Sada se na distributivnom području Beograda sprovodi treća faza automatizacije kojom se realizuje ugradnja dalјinski upravlјivih sklopki – rastavlјača, sekcionera. Ona treba da zaokruži usvojeni koncept automatizacije srednjenaponske mreže, koji je uspostavlјen pre skoro petnaest godina – ističe Vukotić.  

Za ugradnju sekcionera je specifično što ovi uređaji nemaju ugrađene zaštitne funkcije koje poseduju riklozeri. Oni zato imaju podržane funkcije za automatizaciju srednjenaponske mreže koje omogućavaju koordinaciju sa ostalom opremom za automatizaciju. Ovo je značajno, jer sekcioneri sa svojim funkcijama realizuju veliki broj logičkih šema koje u znatnoj meri skraćuju vreme za lokalizaciju deonice pogođene kvarom. Sekcioneri se po usvojenoj koncepciji ugrađuju na dugačkim ograncima, odnosno lateralima, koji su dugački više od tri kilometra, sa najmanje četiri ugrađene transformatorske stanice.   

– Primenjena koordinacija rada ugrađene opreme, kao i zaštitnih funkcija na samom srednjenaponskom izvodu, omogućava napredne šeme za automatizaciju, a sve sa cilјem da se dostigne vremenski horizont od 30 sekundi. U tom roku bi uspostavlјeni decentralizovani sistem trebalo da izoluje deonicu pogođenu kvarom. U slučaju pojave kvara na ogranku, ugrađeni sekcioner na samom njegovom početku treba u predefinisanom drugom sporom ciklusu automatskog ponovnog uklјučenja da sam prepozna da je ogranak pogođen kvarom i da ga automatski izoluje. Ovo će svakako unaprediti postojeće efekte automatizacije srednjenaposnke mreže i omogućiti da se postignu zadati cilјevi – opisuje Vukotić.

Osim ugradnje sekcionera, na ogranku je neophodno da se izvrši i prepodešavanje pojedinih funkcija postojeće opreme za automatizaciju, kao i da se izvrši celokupno ispitivanje delovanja zaštitnih funkcija i automatike prema unapred utvrđenim scenarijima ispada.

Distributivnom području Beograd je raspodelјeno šest sekcionera iz nabavke za 2019. godinu, a predviđeno je da po dva uređaja budu ugrađena na najkritičnijim pravcima nadzemnih 10 kVvodova u ograncima Beograd centar, Banovo brdo i Zemun. Planirano je da se ugradnja sprovede u naredna dva meseca. Važno je napomenuti da je prvi sekcioner početkom juna ugrađen na području ogranka Beograd centar, u naselјu Kaluđerica, u Bulevaru revolucije br. 1. Tehnički preciznije, prvi sekcioner je ugrađen na 10 kVnadzemnom vodu koji se napaja iz TS 110/10 kV„Kaluđerica", izvodna ćelija 41.

Sekcioneri će biti integrisani u radio-sistem za dalјinski nadzor i upravlјanje srednjenaponskom mrežom, gde je ugovorenim radovima planirana integracija 23 riklozera i ovih šest sekcionera.

Treba istaći da se sprovođenje planova za ugradnju riklozera na 10 kVnaponskom nivou polako bliži kraju, jer će u naredne dve-tri godine biti ostvaren konačan cilј, a to je ukupno 200 riklozera ugrađenih i integrisanih u srednjenaponsku mrežu DP Beograd. S tim u vezi naš sagovornik ističe da je do sada ugrađeno 166 riklozera na 10 kVnaponskom nivou i da će u veoma bliskom periodu svi oni biti integrisani u sistem dalјinskog upravlјanja.  

U cilјu povećanja stepena automatizacije, a prema usvojenoj koncepciji i planovima, nastaviće se dalјe sa intezivnom ugradnjom sekcionera na dugačkim ograncima i na glavnim pravcima napajanja, kao i sa dalјom ugradnjom integrisanih indikatora prolaska struje kvara. Na ovaj način će se zaokružiti ostvarenje koncepcije automatizacije srednjenaponske mreže na distributivnom području Beograda.

– Koncepcija je usvojena 2003. godine i predstavlјa kamen temelјac projekta, koji postepeno i planski kroz određene faze sprovodimo već gotovo 15 godina – zaklјučuje Vukotić.

                                                                                                   T. Zoranović

 

Antrfile

 

Cilј je napredna mreža

 

Aktivnosti na ugradnji sekcionera u srednjenaponsku mrežu, koja je u nadležnosti ODS, inicirala je Direkcija za upravlјanja distributivnim elektroenergetskim sistemom, a nabavku je realizovala Direkcija za planiranje i upravlјanje „EPS Distribucije“.  

Sekcioneri sa svojim funkcijama realizuju veliki broj logičkih šema koje u znatnoj meri umanjuju vreme potrebno za lokalizaciju deonice pogođene kvarom. Sekcioneri se po usvojenoj koncepciji ugrađuju na ograncima, odnosno dugačkim nadzemnim vodovima – lateralima, koji su duži od tri kilometra, sa najmanje četiri ugrađene transformatorske stanice.  

– Fazu po fazu, na distributivnom području Beograda se napreduje u sprovođenju rešenja napredne automatizacije srednjenaponske mreže, a sve u cilјu primene savremenih rešenja inteligentnih mreža koje na efikasan način objedinjuju energetsku i telekomunikacionu infrastrukturu Operatora distributivnog sistema – ocenjuje Vukotić.

 

05.09.2019 · DP_BEOGRAD