Visok nivo integracije sistema u ogranku „TE-KO Kostolac“


05.11.2017
Ogranak „TE-KO Kostolac“ uspešno je prošao reviziju standarda upravljanja zaštitom životne sredine i bezbednošću na radu    

Sertifikat važi i nadalje

 

U kostolačkom ogranku EPS-a od 5. do 7. septembra urađene su eksterne provere, resertifikaciona za Sistem menadžmenta životnom sredinom (EMS), prema novoj reviziji standarda ISO 14001:2015, i druga, nadzorna, Sistema menadžmenta zdravljem i bezbednošću na radu (OHSMS). Sproveli su je zaposleni iz firme SGS iz Beograda, koji su zaključili da neusaglašenosti nisu utvrđene. Utvrđen je visok nivo integracije sistema menadžmenta, tako da je preporučeno da se sertifikat produži.

Ciljevi provere, kako je rekla Tijana Perić, rukovodilac Sektora za IMS ogranka „TE-KO Kostolac“, bili su da se utvrdi nivo usaglašenosti sistema menadžmenta ili njegovih delova sa kriterijumima provere i njegova sposobnost da ispuni zahteve iz zakona, propisa i ugovora, zatim efektivnost koja osigurava da organizacija može da očekuje ostvarenje postavljenih ciljeva, kao i sposobnost da identifikuje oblasti za potencijalno poboljšanje.

Utvrđeno je da organizacija ima uspostavljen i održavan sistem menadžmenta, u skladu sa standardima, i da pokazuje sposobnost sistema da sistematično postiže odgovarajuće zahteve za proizvode i usluge u okviru područja primene, politike i ciljeva organizacije. Neusaglašenosti utvrđene tokom prethodnih provera su korigovane i korektivne mere su efektivne.

Na kraju eksterne provere predložene su mogućnosti za dalje unapređenje Sistema menadžmenta životnom sredinom. Preporuka je da se putem programa za realizaciju ciljeva EMS jasnije definišu resursi i indikatori realizacije, da se jasnije opišu aktivnosti u delu životnog ciklusa proizvoda, da se preispita lista aspekata životne sredine u delu identifikacije i vrednovanja aspekta nejonizujućeg zračenja i potrošnja resursa. Preporuka je i da se u spoljašnjem skladištu Termoelektrane „Kostolac A“, kao i skladištu Mašinskog održavanja na Površinskom kopu „Drmno“, unaprede identifikacija, obeležavanje i razvrstavanje materijala, delova i opreme, sa ciljem rešavanja njihovog statusa i pravilnog skladištenja. Data je i preporuka da se u skladištu ulja u TE „Kostolac A“ poboljšaju preduzete mere u slučaju curenja ulja.

Tim za proveru dao je preporuku da se programi za realizaciju ciljeva OHSAS uspostave prema organizacionim jedinicama sa konkretnim aktivnostima uzimajući u obzir specifičnosti svake lokacije. Preporuka je da se preispita rok za realizaciju mere poboljšanja IMS – izmena procedure za praćenje primene mera bezbednosti i zdravlja na radu, kao i da se u narednom periodu, putem odgovarajuće komunikacije svih linija rukovođenja, sa zaposlenima dalje radi na podizanju svesti za primenu mera za bezbedan i zdrav rad.

 

Metodologija

 

Predmet sertifikacije bili su proizvodnja električne energije, toplotne energije i uglja. Provera je urađena na više lokacija, prema slučajnom uzorku i informacijama koje su bile dostupne u to vreme. Metode su bili intervjui, zapažanja aktivnosti i pregled dokumenata i zapisa.

 

P. Životić

 

Izvor: Časopis EPS Energija

05.11.2017 · EPS_Energija