Pripreme u ED Niš


08.11.2017
Analizom se ispostavilo da su najslabije tačke u sistemu objekti preuzeti od EMS-a pre nekoliko godina, koji su opremljeni starom i dotrajalom opremom, bez mogućnosti nabavke rezervnih delova

Preventivom protiv zime

 

Leto i rana jesen periodi su godine kada su najvažnije aktivnosti u distributivnom sektoru usmerene ka održavanju elektroenergetske mreže i preventivnim merama da bi se umanjio uticaj niskih temperatura tokom zime na distribuciju električne energije i snabdevanje kupaca. U ogranku Niš ističu da su rešili dobar deo dugogodišnjih problema.

– Prevaziđen je jedan od bitnih i dugogodišnjih problema u pogledu napajanja kupaca na teritoriji pogona Aleksinac koji se javlja pri havarijskom stanju, a koje je zbog konfiguracije terena često. Zbog toga je petnaestak sela ostajalo bez napajanja i mogućnosti napajanja. Investicijom za izgradnju srednjenaponskog voda u dužini od šest kilometarapoboljšane su naponske prilike i problem je trajno rešen, a pouzdanost sistema povećana – kaže Miloš Petrović, vodeći stručni saradnik za pripremu i nadzor održavanja.

Služba sa veoma malim brojem izvršilaca analizira stanje svakog elementa elektroenergetskog sistema kao dela distributivnog elektroenergetskog sistema da bi se otkrile potencijalno slabe tačke u sistemu i preduzele određene mere za njihovo prevazilaženje.

 

–Zamenjeni su provodnici i izolatori na određenim deonicama niskonaponske i srednjenaponske mreže kao mera za sprečavanje nastanka potencijalnih havarija i poboljšavanja naponskih prilika. Ugrađeno je više prekidača sa funkcijom zaštite i mogućnošću daljinskog upravljanja na više delova uglavnom radijalne srednjenaponske mreže, na kojima su se javljali problemi i prekidi, pri čemu je veći broj domaćinstava duži vremenski period ostajao bez napajanja. Sada je moguće brže i preciznije otkriti kvar i upravljati sistemom – kaže Petrović.

Služba za pripremu i nadzor održavanja bavi se prvenstveno planiranjem održavanja elektroenergetskih objekata na visokom, srednjem i niskom naponu, nadzire radove i organizuje otklanjanje kvarova.

–Preventivne mere kojima utičemo na stabilnost distributivnog sistema jesu redovne godišnje revizije elektroenergetske opreme i sistema relejne zaštite i daljinskog upravljanja u objekte, redovno održavanje elektroenergetskih objekata i zaštitnih zona oko objekata, kao i pojačani nadzor obilaska na terenu. Sve nepravilnosti uočene tokom revizija se otklanjaju namestu ili u najkraćem mogućem roku, ukoliko ne iziskuju određene finansijske izdatke. Kao bitan faktor pouzdanosti radi se i remont određene opreme i delova postrojenja – navodi Petrović.

Na osnovu rezultata analize pogona i stanja opreme na elektroenergetskim objektima planiraju se rekonstrukcije određenih elektroenergetskih objekata putem godišnjeg plana investicija.

– Analizom se ispostavilo da su nam trenutno najslabije tačke u sistemu upravo objekti preuzeti od EMS-a pre nekoliko godina, koji su opremljeni starom i dotrajalom opremom, bez mogućnosti nabavke rezervnih delova. To nam dodatno otežava upravljanje i održavanje. U planu je i očekuje se u skorijem periodu rekonstrukcija TS 110/35 kV/kV„Niš 1“ i TS 110/35 kV/kV„Aleksinac“, kao i delimična rekonstrukcija određenih delova postrojenja u TS 35/x – ističe Petrović.

                            

Radovi

 

Sanirano je curenje ulja transformatora u TS 110/35 kV/kV„Aleksinac“, što je bio višegodišnji problem. Ispitan je transformator snage 63 MVA u TS 110/35 kV/kV„Niš 3“ kao potencijalno slaba tačka sistema, uz već preduzete radnje na poboljšanju njegovog stanja. Investirano je i zamenjeno desetak aku-baterija i nekoliko ispravljača u TS 35/x kV/kV, kao mera sigurnosti snabdevanja zaštitnih uređaja jednosmernim naponom i povećanja pouzdanosti sistema. Urađena je rekonstrukcija relejne zaštite i automatizacija nekoliko objekata: TS 35/10 kV/kV„Separacija“, TS 35/10 kV/kV„Toponica“, TS 35/10 kV/kV„Mramor“ i 10 kV razvodnog postrojenja RP „Tešica“. Zbog nepouzdanosti prekidača u TS 35/10 kV/kV„Stevan Sinđelić“, zamenjeni su postojeći malouljni savremenijim i pouzdanijim.

 

O. Manić

 

 

Izvor: Časopis EPS Energija

08.11.2017 · EPS_Energija