Smanjenje gubitaka je prioritet


09.11.2017
Gradovi Beograd i Niš su područja sa najvećim potencijalom za smanjenje komercijalnih gubitaka

Plan aktivnosti na smanjenju gubitaka u ODS-u 

 

Mali gubici električne energije pokazatelj su ekonomičnosti poslovanja i kvaliteta obavljanja delatnosti distribucije električne energije Operatora distributivnog sistema. Smanjenje gubitaka električne energije jedan je od najvažnijih poslovnih ciljeva u ODS-u i dugi niz godina sprovode se operativne mere.

–Naša obaveza, koju je propisao i MMF, je da smanjimo gubitke električne energije na nivou JP EPS – 2017. na 12,8 odsto, 2018. na 11,9 i do kraja 2019. na 10,8 odsto– rekao je dr Dušan Čomić, direktor Direkcije za podršku tržištu i smanjenje gubitaka u ODS-u, na nedavno održanom sastanku predstavnika Direkcije i Sektora za podršku tržištu i smanjenje gubitaka i direktora svih šest ogranaka na jugoistoku Srbije. 

Procenjeno je da su gradovi Beograd i Niš područja sa najvećim potencijalom za smanjenje komercijalnih gubitaka. Kada se od ukupnih gubitaka odbiju tehnički gubici dobiju se komercijalni ili netehnički gubici kao posledica neizmerene i neobračunate električne energije koju su potrošili kupci. Sastoje se od neovlašćene potrošnje, tj. krađe električne energije, tehničkih prepreka i problemau očitavanju i obračunu utroška električne energije.Najveći deo netehničih gubitaka čine nelegalne radnje na brojilu: postavljanje magneta, neovlašćeno priključenje novih i ponovno priključenje postojećih korisnika.

Smanjenje netehničkih gubitaka sprovodi se kontrolama neovlašćene potrošnje, zamenom dotrajalih indukcionih brojila savremenim sa manjim gubicima i manjom mogućnošću uticaja na tačnost merenja, kao i izmeštanjem mernih mesta.Što se prijema novih mernih mesta tiče, potrebno je izraditi radno uputstvo za postupanje prilikom prijema novih mernih mesta kako bi se obezbedilo jedinstveno postupanje u celom ODS-u. Neophodno je kontrolisati objekte za koje nije realizovano rešenje, odobrenje za priključenje, a urađeno je u Sektoru planske energetike.

Zaključeno je da je potrebno intenzivirati kontrolu mernih mesta, ujednačiti procedure za kontrolu u svim ograncima, uraditi radno uputstvo za kontrolu i jedinstvenu evidenciju i postupanje prilikom anonimnih prijava. Najmanje dva puta godišnje treba da se obave obuke elektromontera koji rade kontrolu i organizovati eksterne provere ljudi koji rade kontrole. Bitna je i nabavka novog softvera ili nadogradnja postojećih sa mogućnošću formiranja baze podataka o rizičnim kupcima, kao i nabavka nove, specijalizovane opreme za efikasnije otkrivanje zloupotreba. Aktivnost Direkcije za podršku tržištu i smanjenje gubitaka usmerena je i na organizovanje i razmenu monterskih ekipa za kontrolu mernih mesta između ogranaka i pogona radi povećanja pouzdanosti rezultata kontrole. Neophodno je pojačati saradnju sa Direkcijom za mere i dragocene metale, kao i promovisati načine dostavljanja anonimnih prijava za neovlašćenu potrošnju.

Učesnici su se saglasili da je realizacija izmeštanja mernog mesta potrebna u svim slučajevima kod kojih postoji sumnja na manipulacije, kod korisnika kod kojih je kontrolom predloženo da se izmesti mesto merenja zbog opravdane sumnje na zloupotrebu i kod onih kod kojih je prilikom očitavanja putem ORD aplikacije ustanovljeno prisustvo magnetnog polja, kao i tamo gde je nemoguće obaviti kontrolu zbog nepristupačnosti. Jedno od rešenja je i da se izmesti mesto merenja kod korisnika koji ostavljaju očitano stanje na papiru, kao i kod realizacije novih priključaka, bez izuzetaka.

 

Bitne su i unutrašnja i spoljna javnost

 

U promovisanju borbe protiv neovlašćene potrošnje i smanjenje netehničkihgubitaka uključeni su i modeli i alati interne i eksterne komunikacije. Internom komunikacijom postiže se edukacija zaposlenih o neophodnosti borbe protiv krađe struje, bolja koordinacija i razumevanje između sektora, proaktivnost i angažovanost radnika. Eksternom komunikacijom postižu se edukacija i informisanje zainteresovanih javnosti o neophodnosti borbe protiv neovlašćenog korišćenja električne energije, veća prisutnost i razumevanje ove teme u medijima, veći broj prijava građana protiv onih koji kradu struju i jača podrška javnosti u ovoj borbi. 

 

S. Mančić

Izvor: Časopis EPS Energija

 

09.11.2017 · EPS_Energija