Investiciona ulaganja u TENT A


12.11.2017
Izgradnja postrojenja za odsumporavanje dimnih gasova na četiri bloka ove termoelektrane, uvođenje novog sistema ugušćenog transporta pepela i šljake, kao i proširenje postojeće deponije pepela - to su veliki investicioni projekti EPS-a. Projekti su vredni oko 300 miliona evra

Godine za projekte

 

 

U okviru „Elektroprivrede Srbije“, u predstojećem periodu jedno od najvećih gradilišta biće u TE „Nikola Tesla A“ u Obrenovcu. Na ovoj lokaciji ogranka TENT realizovaće se tri značajna projekta koja su i funkcionalno i ekološki povezana. Izgradnja postrojenja za odsumporavanje dimnih gasova na četiri bloka ove termoelektrane, uvođenje novog sistema ugušćenog transporta pepela i šljake, kao i proširenje postojeće deponije pepela - to su veliki investicioni projekti EPS-a, na čijoj će realizaciji, pored znatnih novčanih sredstava, biti angažovan i veliki deo domaće građevinske operative. Svemu ovome treba dodati i kapitalni remont bloka TENT A4, koji je planiran da se izvede 2018. godine, čime će i započeti niz velikih radova na lokaciji TENT A.  

 

– Ova tri projekta su vrlo bitna i međusobno povezana, tako da su i rokovi za njihovu realizaciju gotovo identični. Neophodno bi bilo da se završe do prve polovine 2021. godine. S obzirom na postojeće kapacitete za skladištenje pepela i šljake, čiji se eksploatacioni vek bliži kraju, realizacija ovih projekata otvorila bi mogućnost da se produži radni vek ove termoelektrane - kažu u TENT A. 

 

Reč je o strateškim i kapitalnim investicionim poslovima od velikog značaja za EPS koji se vode iz Sektora za ključne investicione projekte, dela EPS-a koji je zadužen za strateške i kapitalne investicije. Radi njihove uspešne realizacije, biće formirani zajednički i kombinovani timovi različitih struka i specijalnosti, koji će pokrivati svaku fazu njihove realizacije. 

 

Za projekat izgradnje postrojenja za odsumporavanje dimnih gasova (ODG) za četiri bloka TENT A, od A3 do A6, može se reći da će biti prvi koji će „istrčati“ na teren. 

 

– Ugovor za realizaciju ovog projekta već je potpisan sa konzorcijumom koji predvodi japanska kompanija „Micubiši Hitači pauer sistem“, a nakon prve avansne uplate biće i formalno označen početak operativne realizacije ovog posla. Za detaljno projektovanje tog postrojenja potrebno je, prema predviđanjima, oko godinu dana, posle čega bi usledilo pribavljanje neophodnih građevinskih dozvola i sam početak radova. Vrednost ovog projekta je oko 170 miliona evra, a sredstva za njegovu realizaciju su obezbeđena od vlade Japana, a preko japanske agencije za razvoj međunarodnih odnosa (JICA). Pored timova formiranih u EPS-u, konsultantsku i nadzornu ulogu obavljaće i japanska kompanija TEPSCO. EPS već radi pripremu, pre svega na obezbeđenju potrebnog prostora gde bi se izvođač smestio, kao i prostora potrebnog za skladištenje opreme i predmontažne radove. Za tu namenu predviđeno je ukupno oko 6,5 hektara prostora koji se nalazi na tri lokacije u okviru TENT A – ističu u TENT A. 

Što se tiče projekta ugušćenog transporta pepela i šljake, kao i dela gipsa koji će biti produkt rada postrojenja za ODG, sredstva za njegovu realizaciju su, obezbeđena iz kredita nemačke KfW banke. Ukupna vrednost ovog projekta je oko 66 miliona evra, od čega 45 miliona evra u vidu zajma obezbeđuje KfW banka, a 21 milion evra su sredstva EPS-a. Ugovor o zajmu potpisan je u februaru 2017. godine, na period od 12 godina, sa grejs periodom od pet godina i godišnjom kamatnom stopom od 0,8 procenata. Očekuje se da bi u drugoj polovini 2018. moglo doći do potpisivanja ugovora za realizaciju. 

 

Kada je reč o proširenju kapaciteta za deponovanje pepela, šljake i gipsa, trenutno se radi na izmeni i dopuni postojećeg plana generalne regulacije, koji je bitan i za druge objekte. Očekuje se da posle javnog uvida, plan bude usvojen i punovažan do kraja godine. Nakon toga moći će da se dobiju građevinske dozvole ne samo za ove projekte, već i za sve druge planirane objekte koji su ucrtani i podeljeni po zonama u okviru termoelektrane.

Površina predviđenog dodatnog prostora za deponiju pepela je 150 hektara, od kojih će 115 hektara biti korišćeno za skladištenje pepela, dok je na ostalom prostoru planirano da se izgradi vetrozaštitni pojas. Prostor na kome se planira dogradnja deponije pepela je državno zemljište, vlasnik je Republika Srbija, a pravo korišćenja ima Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine. U toku je postupak prenamene tog zemljišta u građevinsko. Kompletnu projektnu dokumentaciju, od idejnog rešenja do projekta za izvođenje građevinskih radova, dobio je, putem javne nabavke, konzorcijum firmi koji čine Rudarski institut Beograd i Institut za vodoprivredu „Jaroslav Černi“.

 

Imajući u vidu da su za 2020. i 2021. godinu planirani radovi na revitalizaciji blokova A1 i A2, koji su već „duboko zagazili“ u svoj radni vek, lokacija TENT A bi u narednih pet godina zaista bila jedno veliko gradilište, gotovo istovetno iz vremena s početka izgradnje ove termoelektrane. 

 

Veliki poslovi zahtevaju i angažovanje velikog broja ljudi, a to, s druge strane, iziskuje i potrebu za regulisanjem saobraćaja učesnika u radovima i kontrolu „gužve“ na malom prostoru. Traže se i rešenja za parking prostor, za očekivano veliki broj ljudi koji će biti angažovani na ovim poslovima, ne samo zaposlenih TENT-a već i izvođača radova. To je neophodno rešiti jer je deo postojećeg prostora za parkiranje, tačnije površina od oko 4.000 kvadratnih metara, predviđena za smeštaj opreme i predmontažne radove za izgradnju postrojenja za ODG i jedna je od tri lokacije predviđena za ovu namenu.

 

Listu velikih poslova prvi će započeti blok A4, snage 308,5 megavata. Ovaj projekat vredan je oko 41 milion evra plus 8,5 miliona evra sredstava koja se doniraju iz IPA fonda za projekat redukcije azotnih oksida. Sredstva je obezbedila EU, a preko Evropske delegacije u Beogradu, Ministarstva finansija i Ministarstva rudarstva i energetike.

 

– Kapitalnim remontom ovog bloka, koji je već godinama najpouzdaniji u TE „Nikola Tesla A“ jer ima najmanji broj zastoja u toku godine i redovno ispunjava godišnji plan proizvodnje, bio bi produžen njegov radni vek, povećana snaga, kao i energetska efikasnost, a bili bi ispunjeni i zahtevi u pogledu unapređenja zaštite životne sredine – objasnili su u TENT A.  

Sa remontom ovog bloka, kako je predviđeno, krenuće se početkom marta 2018. godine. Trajaće 140 dana, a pripreme su uveliko počele. Oprema pristiže. Vrednost ovog projekta je oko 50 miliona evra. 

 

U 2018. godini slede i veoma zahtevni poslovi na remontu bloka A5, koji će trajati 58 dana, i održavanja naših najstarijih blokova A1 i A2, kako bi uspešno proizvodili sve do trenutka njihovog konačnog „podmlađivanja“, koje se planira 2020, odnosno 2021. Pošto je reč o veoma složenim i kompleksnim poslovima koji će se obaviti na ovoj lokaciji, biće neophodno da se oni usklade kako bi svi planirani radovi bili dobro ukomponovani i pravovremeno završeni. 

 

 

Brojke 

 

Postrojenje za odsumporavanje dimnih gasova biće građeno za četiri bloka TENT A, od A3 do A6. Planirano je da se deponija pepela i šljake proširi za dodatnih 150 hektara površine. 

 

Predviđeno je da kapitalni remont bloka A4, koji će se izvesti u 2018. godini, traje 140 dana, dok će se obimniji remontni zahvati obaviti i na bloku A5 za 58 dana.

 

 

M. Vuković

 

Izvor: Časopis EPS Energija

 

12.11.2017 · EPS_Energija