Očišćeno staro korito Zapadne Morave


09.01.2018
Cilj je bila sanacija oštećenog korita, osiguranje desne obale u zoni klizišta, ali da se spreči dalje erodiranje materijala u vodotok i obezbedi propusna moć regulisanog korita reke

Iz HE „Elektromorava“

 

U HE„Elektromorava“ završeni su obimni sanacioni radovi na otklanjanju posledica poplavnog talasa iz 2016. godine, uređenje i čišćenje korita Zapadne Morave od starog mosta do brane HE „Ovčar Banja“.

Velika voda sa protokom od čak 1.200 kubnih metara u sekundi, za vreme poplava 2014. i 2016. godine, mada i decenijama unazad, dovela je do odrona zemlje i stenja pored starog korita Zapadne Morave i njegovog zasipanja nanosom. To je predstavljalo veliki problem za HE „Elektromorava“ i za meštane Ovčar Banje. Osim toga, izgradnjom novog putničkog mosta 2006. sa tri para nosećih stubova u rečnom koritu koji nisu upravni na tok reke, došlo je do promene režima voda u koritu reke i odvodnoj vadi, a to je direktno imalo za posledicu zasipanje vučenim nanosom velike granulacije u zoni mosta.

Povećana zasutost porečnih profila uzvodno i nizvodno od mostapovećala je i kotu donje vode, što je dovelo do umanjenja proizvodnje električne energije u HE „Ovčar Banja“. Zato se, u dve faze, pristupilo realizaciji projekta čišćenja i uređenja rečnog korita od brane do izlazne vade iz elektrane i nizvodno. Cilj je bio da se sanira oštećeno korito, osigura desna obala u zoni klizišta, spreči dalje erodiranje materijala u vodotok, obezbedi propusna moć regulisanog korita reke, odnosno otklone negativni uticaji na evakuaciju velikih voda i proizvodnju HE „Ovčar Banja“.

Za prvu fazu radova bilo je potrebno odstraniti celokupan nanos iz korita reke. Radovi su izvedeni u avgustu i septembru 2016. godine. Nakon čišćenja i odvoženja oko 19.000 kubika erodiranog materijala, kota donje vode je spuštenazaprosečno dva metra na projektovanu kotu dna izlazne vade od 270 metara nadmorske visine.

–Na ovaj način povećan je koeficijent korisnog dejstva agregata, smanjen je postup u odvodnoj vadi i time stvorena mogućnost povećane proizvodnje električne energije. Time je završena prva faza radova. Vrednost ovih poslova bila je oko sedam miliona dinara, a radove je izvela „Hidromontaža“ iz Beograda– ističe Slavko Majstorović, direktor HE „Elektromorava“.

S obzirom na to da uvek postoji mogućnost da prilikom velikih voda ponovo dođe do zasipanja u zoni odbojnog zida, izlazne vade i mostova, bilo je neophodno uraditi uzvodno čišćenje i uređenje starog korita. To je ujedno i evakuacioni organ za velike vode HE „Ovčar Banja“ i na taj način reka vrati u katastarske okvire i svoj ranijeprojektovan tok. To je planirano u okviru druge faze radova.

Da bi se sprovela druga faza, urađen je novi geodetski elaborat za potez od starog mosta do brane HE „Ovčar Banja“ u ukupnoj dužini od 1.400 metara i elaborat hitnih antierozivnih sanacionih radova na otklanjanju posledica poplavnog talasa iz 2016.godine.

 

Najvažniji radovi koji su urađenisu nivelacija dna korita, kosinai proširenje korita po potrebi u okviru vodnog zemljišta, osiguranje obala u zoni postojećih klizišta, nivelacija terena – podizanje obala oko korita reke Zapadne Morave, gde se odložio višak materijala iz iskopa. Urađenoje i proširenje proticajnog profila korita iskopom leve obale spuštanjem dna korita, a kamenom iz iskopa obložena je kosina leve obale i osigurana desna obala u zoni klizišta.

Prvo klizište se nalazi na 300 metara od mosta, na saobraćajnoj magistrali za Požegu.U okviru radova na ovoj deonici izveden je iskop dna korita reke i pri tome se vodilo računa da se dno uklopi u kotu 270 metara nadmorske visine,što je nivo dna izlazne vade.Iskop na levoj obali obavljen je tako da je materijal (krupniji, stenski i sitniji) odvojeno odlagan. Krupniji i stenski materijal kasnije je polagan na desnu stranu reke po međi katastarskih parcela projektovanog korita.Stenski i krupni kamen postavljan je u nožicu obaloutvrde, a sitniji kamen iskorišćen je za samu obaloutvrdu.Prostor između nasipa i klizišta popunjen je potpuno kamenom,tako da od obale nasipa do klizišta,u najširem delu, iznosi do 30 metara. Ovaj podatak govori za koliko je, katastarski, korito reke bilo pomereno u desnu stranu i zašto je voda svremenom potkopala obalu iprouzrokovala klizište.

Leva obala je formiranatako da selinija iskopa uklopi u profil oivičen stubovima starog železničkog mosta na Moravi.

Iskop dna korita i iskop obala reke iznad tzv.betonskog kolskog prelaza imao je za cilj da se poboljšaju hidraulički uslovi oticanja na ovom delu.Urađena je delimična nivelacija dna korita sa delimičnim iskopom da se ne ugroze kosine ispod dela starog magistralnog puta i kosine, na drugom klizištu, Debelom brdu. S desne strane, ispod klizišta,izvedeni su radovi na osiguranju obale i dna korita.

Betonski kolski prelaz za kamp, posle čišćenja u naletu jednog većeg vodenog talasa, nagovestio je probleme u budućnosti, jer stvara prepreku, zadržava otpadni materijal, remeti normalan i prirodan tok i odaje nepovoljan utisak.

Izvođač radova na uređenju ovog prostora, gde je raspoređeno i ugrađeno do 100.000 kubika materijala vrednosti od 35 miliona dinara, bio je beogradska „Hidromontaža“. Ukupna vrednost poslova prve i druge faze je više od 40 miliona dinara.

 

Povećana proizvodnja i sigurnost

 

Prema ranije priloženim projektima za izvođenje radova, HE „Elektromorava“ je imala razumevanjeVlade Srbije, Ministarstva rudarstva i energetike i EPS-a za dodelu sredstava za ove poslove. Predviđeni radovi obavljeni su kvalitetno i u roku,naglašava Slavko Majstorović. –Od poslova koji su urađeni pre svega korist ima elektrana, i to povećanjem proizvodnje, ali i građani Ovčar Banje, koji mogu biti spokojnijer nailaskom „velikih“ voda staro korito Zapadne Morave kroz Ovčar Banju može propustiti svu nadolazeću vodu.

 

J. Petković

Izvor: Časopis EPS Energija

 

 

09.01.2018 · EPS_energija