Rudari „Kolubare“ uspešni i u 2017. godini


11.01.2018
Zahvaljujućipredanom i požrtvovanomraduzaposlenih, uprkosteškimuslovimarada, „Kolubara“ispunjavasveobavezeprematermokapacitetima, industriji i građanima

Nosilacproizvodnje „Tamnava-Zapad“

 

Na svečanosti povodom početka transporta novog odlagača naradnupoziciju u okvirukopa „Tamnava-Zapadnopolje“, v.d.direktora JP EPS Milorad Grčić je istakao da, na početku zime na kolubarskim kopovima, ima dovoljno otkrivenog uglja i na tome zahvalio svim rudarima koji su doprineli ispunjavanju proizvodnih rezultata.

Kako za „EPS Energiju“ ističe Dejan Milijanović, direktor za proizvodnju uglja u ogranku RB „Kolubara“, kontinuirana proizvodnja lignita i ove zime biće garant stabilne proizvodnje električne energije i sigurnosti elektroenergetskog sistema. Iz kolubarskog uglja se u termokapacitetima proizvodi polovina ukupne proizvodnje električne energije u Srbiji, pa je značaj dobrih proizvodnih rezultata u „Kolubari“ izuzetno veliki. Toga su svesni i zaposleni, koji su predanim i požrtvovanim radom tokom čitave godine održavali sigurnost sistema.

Odpočetkagodinedo25. decembra, napovršinskimkopovima „Kolubare“iskopanojeoko 28,85milionatonauglja, što je nešto iznad planazaovajperiod. Poredisporukeugljazatermoelektrane i proizvodnjuelektričneenergije, „Kolubara“ispunjavaobavezezaisporukuugljaindustriji i građanima.

Rudari „Kolubare“ u godini na izmaku još jednom su podneli veliki teret zbog povećanih potreba za ugljem i proizvodnjom iz termokapaciteta uslovljenih izuzetno lošom hidrološkom situacijom u 2017. godini. Nedostatak kilovat-sati iz hidroelektrana morali su da nadoknade termaši, posebno tokom sušnog letnjeg perioda.

Kako se proizvodnja uglja u „Kolubari“ odvija 365 dana u godini, puna 24 sata u tri smene, a direktno je zavisna od vremenskih uslova,izazovi su ogromni. I leti, kao i zimi, uslovi za rad na kopovima su izuzetno teški. Dobrom organizacijom poslova, velikim zalaganjem i trudom, zaposleni u proizvodnji u najtežim uslovima postižu odlične rezultate.

Svi proizvodni sistemi i kapaciteti za otkopavanje otkrivke i uglja su radili, a ljudstvo je angažovano maksimalno. Već duže vreme je osetan nedostatak radnika u direktnoj proizvodnji, koji je dodatno istaknut odlaskom najstarijih i najiskusnijih u penziju uz stimulativne otpremnine. Svi su saglasni da je neophodno podmladiti kadar i stvoriti dobre majstore i stručnjake.

Najproduktivniji ugljenokop „Kolubare“ prethodnih godina je kop „Tamnava-Zapadno polje“. Tokommajskihpoplava 2014, kadase u zonuovogkopaulilooko 220 milionakubikavode, kopjepostaotrećapo veličiniakumulacija u Srbiji.

Nesebičnim požrtvovanjem i nadljudskim naporima svih zaposlenih koji su radili na poslovima ispumpavanja vode, sanacije i revitalizacije proizvodne mehanizacije, ponovo je uspostavljen proizvodni proces otkrivke i uglja.

Rudari su posebno ponosni na činjenicu da je ovaj kop ponovo podignut na nivo pre poplave i ostvaruje još veću produktivnost.

Prema rečima Gorana Tomića, direktora kopa „Zapadno polje“, planovi u proizvodnji uglja i otkrivke na ovom kopu su premašeni velikim radom i zalaganjem rudara. Za prvih 11 meseci jeiskopanooko 16,6milionatonaugljai očekuje se da će do kraja 2017. godine sa ovog kopa biti isporučeno oko 17 miliona tona, što će biti i najveća godišnja proizvodnja.

Rekordna godišnja proizvodnja od 14,3 miliona tona je ostvarena 2013. godine. U maju naredne godine dogodila se katastrofalna poplava koja je potpuno potopila kop. Proizvodnja uglja obnovljena je krajem 2014. godine, a već sredinom 2015, na kopu „Zapadno polje“ završena je kompletna revitalizacija proizvodne opreme. Rudari „Kolubare“ još jednom su pokazali da za njih ništa nije nemoguće i pobedili još jedan problem. Uspeli su da svoj kop učine produktivnijim i efikasnijim nego pre poplava, pa je proizvodnja iz godine u godinu sve veća i stabilnija.

 

Isporuka uglja

 

Ukupnoisporučenekoličinesirovogugljazasvekategorijepotrošačasu 223.797tona, a sušenog 493.434tone.

Očekuje se da će sve ugovorene količine sušenog i sirovog uglja za prvu kategoriju potrošača (penzioneri, invalidi, sindikati), industrijske potrošače, budžetske kupce (škole, bolnice, vrtići) i javna komunalna preduzeća biti realizovane do kraja 2017. godine.

Kada je reč o ugovorenim količinama sušenog uglja sa trgovcima, određena količina biće isporučena u januaru 2018. godine zbog kašnjenja železnice.  

 

N. Živković

 

Izvor: Časopis EPS Energija

11.01.2018 · EPS_energija