SRBIJA / IZVEŠTAJ SIGMA KONSTATOVAO NAPREDAK U FUNKCIONISANJU JAVNE UPRAVE


05.10.2019
Srbija je u poslednje dve godine postigla značajn napredak u funkcionisanju javne uprave, a istraživanja pokazuju da građani imaju sve pozitivniji stav prema radu službenika, jedan je od nalaza izveštaja SIGMA za 2019. godinu.

SIGMA je zajednička inicijativa koju sprovode Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) i EU i najvećim delom finansira EU, a već 27 godina promoviše dobro upravljanje u Evropi.

Ova inicijativa trenutno sarađuje sa zemljama kandidatima za članstvo u EU i potencijalnim kandidatima, kao i sa susednim državama i pruža im podršku u aktivnostima koje unapređuju i jačaju sisteme javne uprave i upravljanja.

SIGMA stručnjaci su aktivni u šest osnovnih ekspertskih oblasti: strateški okvir reforme javne uprave, razvoj i koordinacija politike, javne usluge i kadrovsko upravljanje, odgovornost, pružanje usluga, upravljanje javnim finansijama, javne nabavke i eksterna revizija.

 

Šef Delegacije EU u Srbiji, ambasador Sem Fabrici, ocenjuje da je moderna, efikasna i transpraentne javna uprava ključna za to da ona bude pouzdan servis građana.

“EU je reformu javne uprave pomogla sa 80 miliona evra i zadovoljni smo što počinju da se vide rezultati”, kaže ambasador Fabrici. On dodaje i da je Godišnji izveštaj Evropske komisije ukazao na oblasti gde je potrebno više rada, poput transparentnosti javnih nabavki i kompletne državne uprave.

05.10.2019 · SIGMA / SRBIJA