SRBIJA / EPE ENERGIJA / REVITALIZACIJA A2 U HE „ĐERDAP 1“ / KABLOVI – NERVNI SISTEM AGREGATA


10.10.2019
Permutacija samo dve žice znači da posao nije urađen kako treba, već svaki kabl tačno mora da zauzme svoje mesto

Peta faza revitalizacijeHE „Đerdap 1“, kojom je obuhvaćen drugi agregat, ulazi u završne radove. Stručnjaci kažu da su ostali sitni poslovi, ali sa naglaskom da odnose mnogo vremena. Jedan posao se završi i on otvara nekoliko narednih. Iznad „gornjeg krsta“ nazire se ulјna glava, odnosno deo agregata koji se vidi iznad poda mašinske hale. Kratak uvod u radove dao nam je Radomir Mitrović,pomoćnik direktora HE „Đerdap 1“ za održavanje.

– Ušli smo u fazu radova gde su se poslovi drastično otvorili. Imamo čak preklapanja poslova, te se moramo organizovati da ne smetamo jedni drugima. Opšta linija vratila je tri puta proveravana i pokazala je da ne postoji lom. Bilo je manjeg odstupanja saosnosti nastavka vratila sa vratilom turbine i ovo je podešeno u granice dozvolјenog – kaže Mitrović. – U toku je fiksiranje svih centralnih delova prema vratilu turbine. Jedan od većih poslova je podešavanje bočnih zazora na lopaticama usmernog aparata. Ovo su najteži poslovi. Radi se u protočnom traktu uz dosta korekcije radne skele. Jednim delom skela se naslanja na lopatice radnog kola. Ovo su poslovi sa mnogo rizika od povreda na radu i sve smo preduzeli da se posao uradi, a radnici izađu iz ovog prostora bez i manje ogrebotine. Posao treba da bude završen do 20. septembra.

Ti poslovi su samo jedan deo velikih radova na A2. Planom je tačno definisan naziv radova, broj potrebnih izvršilaca i rok završetka. U mašinskoj hali mnogo je radnika i svi su odgovorni prema poslu. Za mašince nema više krupnih delova, ostali su uglavnom sitniji ili podešavanja. Za majstore elektrostruke radova ima napretek. Kablovi su nervni sistem agregata i on savršeno mora funkcionisati. Permutacija samo dve žice znači da posao nije završen kako treba, već svaki kabl mora tačno da zauzme svoje mesto. Dragan Belonić je zadužen za elektrodeo agregata i on i njegove kolege ovih dana imaju pune ruke posla. Koliko znači sitnica, uverili smo se na licu mesta.

Segmenti vodećeg ležaja generatora izolovani su dvostrukim izolacionim ulošcima, izrađenim od staklolita. Radnici proveravaju otpor izolacije i on pokazuje nešto niže vrednosti u zoni između „tela segmenta“ i upornog vijka. Belonić je stručnjak koji je u revitalizaciji od prve mašine, imaveliko iskustvo i savetuje radnicima da se samo bolјe obriše površina na koju se segmenti oslanjaju i sve će biti u redu. Iznad, na nastavku vratila, nalaze se kontaktni prstenovi gde se dovodi jednosmerna struja za pobudu rotora glavnog generatora i u narednim danima očekuje se spajanje kablova sa četkicama. Malo dalјe, uzvodno, radnici „ATB Sever“ iz Subotice montiraju izvode statora pomoćnog generatora. Ovim vodovima prilazinaizmenična struja do ormana pobude, gde se pretvara u jednosmernu i drugim vodom pored vraća na kontaktne prstenove. U drugom delu dvojica radnika vezuju kablove za monitoring vibracija. Nivo ispod poda mašinske hale, odnosno kota 42, puna je koturova za kablove. Neki su prazni, što znači da su kablovi već razvučeni, dok ostali čekaju svoj red. Belonić kaže da oko 30 kilometara što signalnih, što energetskih kablova treba razvući samo za „dvojku“.

– U svakom trenutku moramo imati informacije o stanju opreme – kaže Belonić.

Sa ovim stručnjakom sišli smo u generatorski deo, gde su u toku montaža i povezivanje signalizacije položaja ferodnih kočnica. U praksi to znači da svih 36 kočnica pri kočenju moraju biti u gornjem položaju ili u donjem kada je rotor glavnog generatora u radu. Slična je situacija u turbinskom delu. Ovo je deo koji je dostupan i svim radoznalim gostima, koji mogu da vide turbinsko vratilo u radu, mehanizam za pokretanje usmernog aparata i vrh lopatica. Svaka lopatica ima svoj mikroprekidač za signalizaciju loma čivija, lopatica usmernog aparata.

– U praksi to znači da kada dođe do loma sigurnosne čivije na lopatici usmernog aparata, npr. usled zaglavlјivanja nekog većeg drveta između lopatica – što se praktično ne dešava zbog postojanja ulaznih rešetki, mikroprekidačem se odmah signalizira da određena lopatica više nije povezana s regulacionim prstenom, odnosno servomotorima za upravlјanje položajem lopatica usmernog aparata – objašnjava nam Belonić.

Na trasi od statora glavnog generatora do transformatora gde se napon transformiše na 400 kilovolti je generatorski prekidač 15,75 kV. Ovde su radovi završeni i slede završna ispitivanja. Tijana Trailović, elektroinženjer iz održavanja elektroopreme, Nenad Krstić, inženjer za elektroopremu, i Ljubiša Đorđević, električar, imaju zadatak da izmere prelazni otpor na kontaktima prekidača. Usledilo je priklјučivanje instrumenata po opremi. Upozoreni smo da će doći do manje detonacije kada se prekidač uklјuči i veće kad se prekidač isklјuči. Prvo se čula slabija detonacija, usledila je konstatacija da je sve u redu i prešlo se na fazu isklјučivanja prekidača. Ovde je mnogo zvukova, što od ostalih agregata u radu, što od radnika koji rade na brušenju i ostalim poslovima. Međutim, detonacija isklјučivanja nadjačala je sve ove zvukove. Konstatacija je da je generatorski prekidač položio test i da će u eksploataciji obavlјati besprekorno svoju funkciju. Nedaleko je orman mernih pretvarača. Vladimir Turanović, električar, veštim rukama polaže kablove. Svaka žica mora da zauzme svoje mesto. Dvanaest kapilarnih davača šalјe informacije o eventualnom prekoračenju temperatura segmenata vodećeg i nosećeg ležaja generatora, kao i o temperaturi toplog vazduha u generatoru. Dežurno osoblјe na monitoru u centralnoj komandi u svakom trenutku ima uvid u stanje temperature segmenata sa odgovarajućih termootpornih davača.

Posle pauze, zavirili smo opet u generatorski prostor. Ovde je gužva. Nekoliko ekipa žuri da završi poslove. Ekipa radnika mašinskog održavanja montira hladnjake nosećeg ležaja. Na kućištu je tačno 40 šrafova, na hladnjaku isto toliko otvora. Treba nacentrirati da svaki šraf nađe svoj otvor. Ovo se radi često u remontu, tako da su ekipe iskusne i ovo je za njih samo rutina. Kad se završi postavlјanje hladnjaka, ekipe „Goša montaže“ treba da montiraju sistem za dovod vode za hlađenje. Jedna druga ekipa bukvalno čeka da se oslobodi prostor kako bi uneli delove za ugradnju. Treba još pomenuti i sistem za regulaciju. Ako su elektroinstalacije nervni sistem agregata, onda je regulacija njegov krvotok. Mnogo je poslova, vreme curi, početak oktobra je vreme kada treba da se završe svi radovi, a sredina meseca kada će EPS imati na raspolaganju novi agregat snage 211 MWA, ili oko milijardu kilovat-časova zelene energije na godišnjem nivou.

 

M. Drča

 

Nova oprema

 

Na revitalizaciji opreme sistema automatskog upravlјanja, zaštite i monitoringa urađena je zamena kompletne opreme ugradnjom novih ormana komandne table agregata sa implementiranim novim sistemima za automatsko upravlјanje, novim električnim zaštitama i novim monitoring sistemima (monitoring temperatura, vibracija i vazdušnog zazora i parcijalnih pražnjenja).

 

10.10.2019 · HE_„ĐERDAP_1“