EPS ENERGIJA / GREJANJE BEOGRAD IZ TENT A SVE IZVESNIJI / TOPLANA NOVOG BEOGRADA


05.03.2020
Da bi termoelektrana, pored proizvodnje električne energije, mogla da proizvodi i toplotnu energiju za grejanje Novog Beograda, potrebno je da se urade određeni tehnički zahvati na turbinama četiri bloka (A3–A6)

Grejanje Beograda toplotnom energijom koju će proizvoditi TE „Nikola Tesla A“ u Obrenovcu postaje sve izvesnije. Na to ukazuje i ugovor o projektu izgradnje toplovoda Obrenovac – Novi Beograd, koji je početkom januara potpisan između Grada Beograda, JKP „Beogradske elektrane“ i kineske kompanije „Power Construction Corporation of China“. O ideji i mogućnostima za realizaciju ovog projekta razgovarali smo sa Srđanom Josipovićem, direktorom tehničkih poslova za proizvodnju energije u ogranku TENT. Osnovna koncepcija sistema snabdevanja toplotnom energijom Beograda je, prema njegovim rečima, zasnovana na činjenici da se TENT A nalazi na oko 28 kilometara od Toplane na Novom Beogradu i da zbog toga može pouzdano da isporučuje baznu toplotnu energiju za grejanje Beograda.

Međutim, da bi termoelektrana, pored proizvodnje električne energije, mogla da proizvodi i toplotnu energiju, potrebno je da se urade određeni tehnički zahvati na postrojenju, konkretno na turbinama na četiri bloka termoelektrane, kako bi mogli da rade i u toplifikacionom režimu. 

– Rad turbine u toplifikacionom režimu podrazumeva da se para oduzeta iz turbine na određenom pritisku i temperaturi koristi za zagrevanje vode sistema dalјinskog grejanja. Povećanjem energetske efikasnosti termoenergetskih postrojenja koja sagorevaju kolubarski lignit, uvođenjem kombinovane proizvodnje električne i toplotne energije u postrojenja TENT A, ostvariće se značajni strateški, ekonomski i tehnološki cilјevi i unapređenje zaštite okoline. Pre svega, omogućiće se dugoročno sigurno i energetski efikasno rešenje snabdevanja Beograda toplotnom energijom korišćenjem lokalnog goriva umesto skupog uvoznog gasa – kaže direktor Josipović.

Projektom snabdevanja toplotnom energijom Beograda iz TENT A predviđeno je da se za potrebe sistema dalјinskog grejanja Beograda toplotna energija proizvodi u blokovima A3–A6 u količini od 600 toplotnih megavata (MWt) bazne toplotne snage, a da nominalni temperaturski režim bude 140/75 stepeni Celzijusa sa kliznom temperaturom povratne vode. 

– Nove turbine blokova A3 i A4 imaju predviđenu mogućnost dvostepenog zagrevanja vode za dalјinsko grejanje u toplifikacionom režimu. Pri predviđenom temperaturnom režimu rada 115/75 stepeni iz turbine se može dobiti 200 MWt. Blokovi A5 i A6 se međusobno razlikuju po snazi i konstrukciji turbina. Na njima nisu predviđene mogućnosti oduzimanja pare iz samih turbina za potrebe dalјinskog grejanja. Jedino mesto za uzimanja pare je sa prestrujnog parovoda između turbine srednjeg pritiska i turbine niskog pritiska – kaže naš sagovornik.

Josipović je dodao da se neophodni zahvati na samim turbinama blokova A3–A6, koji su obaveza EPS-a, odnose na prilagođavanje turbinskih oduzimanja (zamena prestrujnih cevovoda sa ugradnjom regulacionih klapni, ugradnja poveznih parovoda i nepovratnih klapni) i regulaciju (neophodne izmene na turbinskom regulatoru).

– Nova oprema, koju treba smestiti unutar granica postrojenja TENT A u okviru ovog velikog projekta sistema dalјinskog grejanja Beograda, odnosi se na kolektore polazne i povratne vrele vode, povezne cevovode od kolektora do izmenjivačkih stanica blokova A3–A6, izmenjivačke stanice blokova A3–A6, sistem oduzimanja pare od priklјučaka na turbine blokova A3–A6, sistem slivnog kondenzata do priklјučaka na liniju glavnog kondenzata i ostale pomoćne linije i opremu izmenjivačkih stanica – istakao je Josipović.

On je naglasio da su, u skladu sa urađenim i predstojećim planiranim radovima prilagođavanja opreme na turbinama blokova A3–A6, u komunikaciji sa originalnim isporučiocem opreme definisane maksimalne mogućnosti turbina u smislu ostvarivih temperaturskih režima i količine oduzete pare i mogući režimi rada turbina. Za turbine blokova A5 i A6 takođe su sa isporučiocem opreme definisana mesta oduzimanja pare sa prestrujnog parovoda između TSP i TNP, kao i maksimalne mogućnosti u pogledu temperaturnih režima i količine oduzete pare.

Sam projekat, kako ocenjuje Josipović, može imati veliki uticaj na budućnost EPS-a, imajući u vidu veliku toplotnu snagu koja je potrebna za grejanje Beograda, predviđeno angažovanje u toku godine, kao i trajanje proizvodnje toplotne energije, koje može biti do kraja angažovanja postojećih blokova na lokaciji TENT A. 

 

M. Vuković

 

Grejanje Obrenovca

 

Turbine blokova TENT A1 i A2 su 1987. rekonstruisane za potrebe dalјinskog grejanja Obrenovca prema projektnoj dokumentaciji proizvođača turbine. Zagrevanje vode sistema dalјinskog grejanja Obrenovca vrši se parom sa regulisanog oduzimanja (poslednjeg oduzimanja iz turbine srednjeg pritiska). Oduzimanje pare za potrebe sistema dalјinskog grejanja Obrenovca dovodi do smanjenja električne snage bloka, ali je ukupna potrošnja primarne energije goriva, u ovom slučaju domaćeg lignita, znatno manja od potrebne količine energije koja bi se utrošila u odvojenim procesima proizvodnje električne energije i toplote za grejanje Obrenovca. 

 

05.03.2020 · TENT_A