SRBIJA / EPS ENERGIJA / REMONTNA SEZONA U TENT A I TENT B / STANDARDNI I PRODUŽENI REMONTI


23.07.2020
Produženi remonti su planirani na blokovima 1, 3 i 4 TENT A, dok će na TENT B na oba bloka biti remonti u trajanju od po mesec dana  

U termoelektrani „Nikola Tesla A“ u Obrenovcu, gde su instalisani najveći termokapaciteti u okviru JP EPS i ogranka TENT, ovogodišnja remontna sezona krenula je početkom maja, ulaskom bloka A4 u remont od 45 dana. Ovo je jedan od tri bloka na TENT A na kojima će biti urađeni nestandardni remontni zahvati, a koji će trajati duže od jednog meseca. Ostala dva bloka su 1 (83 dana) i 3 (60 dana). Na blokovima 2, 5 i 6 TENT A remonti su standardni i traju po jedan mesec.

Početkom maja počeo je remont i na blokovima TENT B. Na bloku 1 radovi su već završeni i ovo termoenergetsko postrojenje, snage 650 megavata, početkom juna ponovo radi. Krajem juna jednomesečni remontni radovi počeće i na drugom bloku ove termoelektrane.

 

„Četvorka“ na mreži krajem juna

 

– Jedan od većih poslova koji se izvode na bloku TENT A4 je zamena poprilično oštećenog rosta – rešetke za dogorevanje uglјa koji nije sagoreo u ložištu kotla, uklјučujući i zamenu hauba iznad i levkova ispod rosta. Ugradnjom novog rosta biće smanjen i nepoželјni falš vazduh u ložištu kotla. Drugi veliki posao je zamena prestrujnih parovoda između grejnih površina, pregrejač 5 i 6 i međupregrejač 1 i 2, koji rade od prve sinhronizacije ovog bloka i kojima je poodavno istekao eksploatacioni resurs – kaže Zoran Rašić, šef Službe mašinskog održavanja na TENT A, naglašavajući da će „četvorka“ u pogon krajem juna.

Najobimniji remontni zahvati biće izvedeni na bloku A1, jednom od dva najstarija bloka ove termoelektrane. 

– Dug zastoj ovog bloka je planiran kako bi se zamenilo kućište turbine visokog pritiska, što je već učinjeno prošle godine na bloku A2. Predviđena je nabavka i ugradnja novog kućišta sa svim elementima protočnog dela, revitalizacija postojeće opreme koja se zadržava, fabrički remont rezervnog rotora turbine visokog pritiska i njegova montaža u to kućište, kapitalni remont turbine srednjeg pritiska i ispitivanja ležajeva, elemenata generatora i turbina srednjeg i niskog pritiska. Zahvati na turbini visokog pritiska sa zamenom vitalnih delova rade se kako bi se produžio njen radni vek do planirane rekonstrukcije celog bloka – ističe Rašić. 

On dodaje da je planirano da se ista rekonstrukcija uradi i na bloku A2. Isporuku i poslove na zameni kućišta turbine visokog pritiska obaviće polјska firma ZRE iz Katovice. Zamena prestrujnih parovoda biće urađena na bloku A3, ali će na ovom bloku biti zamenjene i komore pregrejača 6. To je, prema njegovim rečima, komplikovan posao, jer treba da se završi za dva meseca, koliko remont traje.

 

Zamenjeno ulјe za podmazivanje turbine

 

Govoreći o završenom remontu bloka TENT B1, Saša Simić, glavni inženjer Sektora održavanja u ovoj termoelektrani, kaže da je na cevnom sistemu kotlovskog postrojenja urađeno pranje, čišćenje i obijanje naslaga pepela i šlјake, kao i pregled delova koji rade pod pritiskom, pre svega u zonama koje su podložne abraziji. 

– Urađena je sanacija delova cevnog sistema grejnih površina, ekonomajzera i donjeg dela isparivača, gde je izvršena zamena otanjenih delova cevnog sistema kotla i njegova zaštita. Sva uočena oštećenja na ostalim delovima kotlovskog postrojenja: dodavačima, kanalima aerosmeše, kanalima svežeg vazduha i dimnog gasa, mlinovima, ventilatorima dimnog gasa i svežeg vazduha, recirkulacionim kanalima, rešetkama za dogorevanje, mokrim odšlјakivačima i drugim, bila su, na osnovu izvršene defektaže, sanirana. Unapred planirani remontni radovi obavlјeni su i na spolјnim objektima kotlovskog postrojenja, to jest na elektrofilterskom postrojenju, sistemu otpepelјivanja, bager stanici, dopremi uglјa – kaže Simić.

Na turbopostrojenju ovog bloka je posle osam godina urađen i jedan vanredan posao. 

– Zamenjeno je kompletno ulјe za podmazivanje turbine, oko 50 tona ulјa, i time smo rešili neke probleme koji su se javlјali u radu turboagregata u ranijem periodu. Nakon ponovnog kretanja bloka po završetku njegovog remonta, turboagregat radi pravilno i bez problema – rekao je on. 

U okviru ovogodišnjih remontnih radova u mašinskoj hali, prema njegovim rečima, obavlјen je i standardni pregled ležajeva turboagregata, pregled svih ulјnih pumpi turboagregata, remont rashladnih pumpi i pumpi slivnog kondenzata, ispitani, sanirani i očišćeni su svi hladnjaci, ispitani i sanirani su svi zagrejači niskog i visokog pritiska i njihovi baloni, ispitana su i sanirana uočena oštećenja na kondenzatoru turboagregata, i ovim se nabrajanje uređaja ne završava. Ne treba zaboraviti radove na turbini turbonapojne pumpe i njenim sistemima koji su slične složenosti. Simić je dodao da će isti poslovi biti urađeni i na bloku B2, samo bez zamene ulјa, pošto je to urađeno prošle godine.  

Na crpnoj stanici TENT B urađen je kompletan remont jednog trakastog sita i jedne pumpe rashladne vode, kao i elelektromotora pumpe rashladne vode. U remontu je takođe pregledan i servisiran veliki broj mernih i regulacionih uređaja, koji su od velikog značaja za nesmetano funkcionisanje procesa proizvodnje električne energije. 

 

M. Vuković

 

Druga faza revitalizacije B1

 

Sledeće godine biće obavlјena druga faza revitalizacije bloka B1. 

– To, između ostalog, podrazumeva zamenu donjeg dela isparivača na kotlovskom postrojenju, od kote 72 metra do kote od četiri metra. Obaviće se i zamena svih gorionika uglјenog praha i ugradnja novih LowNOx gorionika sa cilјem da se smanji emisija azotnih oksida ispod 200 miligrama po normalnom kubnom metru. Promeniće se i određeni delovi cevnog sistem kotla, kompletan pregrejač 4, koji od izgradnje elektrane nije menjan, a menjaće se i pregrejač 2, zatim parovod sveže pare, što će biti prvi put urađeno od početka rada ove termoelektrane. Na ovom bloku naredne godine biće urađen i kapitalni remont turboagregata, u okviru kojeg će cilindar turbine visokog pritiska, fabrički biti remontovan, dok će se ostali njegovi delovi remontovati na mestu – kaže Saša Simić.

 

23.07.2020 · EPS_ENERGIJA