ŠTA DONOSI NOVA UREDBA O SOLARNIM PANELIMA?


11.09.2021
Ministarstvo rudarstva i energetike najavilo je da će Javni poziv za subvencionisanje ugradnje solarnih panela biti raspisan 3. septembra. Kako bi se proces ugradnje solarnih panela što više pojednostavio, Vlada Srbije usvojila je Uredbu o kriterijumima, uslovima i načinu obračuna potražnje i obaveza između kupaca-proizvođača (prosumera) i snabdevača.

Nova Uredba donosi to da kupci-proizvođači nemaju kontakta sa državnom administracijom, da nisu potrebni lokacijski uslovi, rešenje o građevinskoj dozvoli, odobrenje o instalaciji i probni rad.

Kako se dalje navodi, prosumer je krajnji kupac koji je na unutrašnje instalacije priključio sopstveni objekat za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije, pri čemu se proizvedena električna energija koristi za snabdevanje sopstvene potrošnje, a višak proizvedene električne energije isporučuje u sistem.

Kupac-proizvođač mogu da budu domaćinstva, stambena zajednica, pravno ili fizično lice ili preduzetnik, odnosno ukoliko kupuju električnu energiju za svoje potrebe i to ako je zaključen zaključen ugovor o potpunom snabdevanju sa neto merenjem odnosno neto obračunom; ako instalisana snaga proizvodnog objekta nije veća od odobrene snage priključka objekta krajnjeg kupca; ako proizvodni objekat i merno mesto ispunjavaju sve tehničke i bezbednosne zahteve, i ako priključi na svoju unutrašnju instalaciju proizvodni objekat.

Kupac-proizvođač može da instalira i koristi skladište električne energije za sopstvene potrebe u kombinaciji sa proizvodnim objektom, pri čemu instalacija skladišta mora biti takva da skladište ne može da preuzima energiju iz sistema, već samo iz proizvodnog objekta.

U slučaju da kupac-proizvođač smanji odobrenu snagu objekta na čije je unutrašnje instalacije priključen proizvodni objekat dužan je da istovremeno smanji i instalisanu snagu proizvodnog objekta u skladu sa smanjenjem odobrene snage, a u skladu sa zakonom.

Uslovi koje treba da ispuni krajnji kupac

Krajnji kupac je dužan da snabdevaču podnese zahtev za zaključenje ugovora o potpunom snabdevanju sa neto merenjem odnosno neto obračunom. Pre podnošenja zahteva za zaključenje ugovora u skladu sa propisima i standardima, kupac treba da izgradi proizvodni objekat i prilagodi merno mesto za sticanje statusa kupca-proizvođača.

U postupku priključenja proizvodnog objekta krajnji kupac je dužan da operatoru sistema dostavi original izjave izvođača radova sa potvrdom da su uređaji, instalacije i merno mesto ispravni i izvedeni u skladu sa propisima i standardima.

Uslovi koje treba da ispuni snabdevač

 

Snabdevač je dužan da na svojoj internet stranici objavi obrazac zahteva za zaključenje ugovora o potpunom snabdevanju i model ugovora o potpunom snabdevanju sa neto merenjem ili neto obračunom.

Kopiju zaključenog ugovora o potpunom snabdevanju sa neto merenjem odnosno neto obračunom sa krajnjim kupcem, bez komercijalnih podataka ili potvrdu snabdevača o zaključenom ugovoru o potpunom snabdevanju snabdevač dostavlja operatoru sistema na čiju je mrežu krajnji kupac priključen, elektronskim putem, odmah po zaključenju ugovora, bez odlaganja.

Uslovi koje treba da ispuni operator sistema

Nadležni operator sistema je dužan da obezbedi mogućnost dostavljanja dokumenata elektronskim putem, otvaranjem posebne elektronske adrese i da informacije o načinu dostavljanja objavi na svojoj internet stranici.

Operator distributivnog odnosno zatvorenog distributivnog sistema je dužan da priključi objekat krajnjeg kupca kao kupca-proizvođa na sistem i izda odgovarajući akt o priključenju u roku od pet dana od dana prijema ugovora.

Ukoliko operator sistema tokom postupka priključivanja, konstatuje neispravnost uređaja, instalacije ili mernog mesta, ima obavezu da ne izvrši priključenje takvog objekta.

Krajnji kupac koji je domaćinstvo, stambena zajednica ili drugi krajnji kupac, stiču status kupca-proizvođača upisom u Registar kupaca-proizvođača. Operator sistema dužan je da odmah, a najkasnije u roku od pet dana od dana priključenja objekta kupca-proizvođača na elektroenergetski sistem, po službenoj dužnosti upiše krajnjeg kupca čiji je objekat priključen na sistem kao objekat kupca-proizvođača u Registar.

Stambena zajednica dobija status kupca-proizvođača u slučaju da jedan ili više njenih članova zajednički izgrade proizvodni objekat na zajedničkom delu zgrade.

Troškovi pristupa sistemu se obračunavaju kupcu-proizvođaču na osnovu metodologije za određivanje cene pristupa sistemu. Višak električne energije se može preneti na naredne obračunske periode u okviru perioda za poravnanje potraživanja i obaveza između kupca-proizvođača i snabdevača, a ne može uticati na prethodne obračunske periode.

Za postavljanje male solarne elektrane na krov kuće, snage 10,6 kilovata, potrebno oko 80 kvadrata krovne površine. Kako objašnjava Miloš Kostić, direktor kompanije MT-KOMEX, jedne od vodećih kompanija kada je reč o tržišnoj energiji, investicija za postavljanje male solarne elektrane na krovu iznosi od 7.500 do 9.000 evra za aktivnu snagu priključenja i ova investicija će se isplatiti za 6 do 7 godina.

Milica Radičević /  ENERGETSKI PORTAL SRBIJE

11.09.2021 · ENERGETSKI_PORTAL_SRBIJE